Общепринятые принципы и системы учета

План

1.   Загальна характеристика фінансового і управлінського обліку зарубіжних країн

2. Міжнародні організації з питань стандартизації обліку

3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

4. Класифікація систем бухгалтерського обліку

 

1. Загальна характеристика фінансового і управлінського обліку зарубіжних країн

Управлінський облік – підсистема бухгалтерського обліку, яка в межах одного підприємства забезпечує його управлінський апарат інформацією, що використовується для планування, управління і контролю за діяльністю підприємства. Цей процес включає виявлення, вимір, збір, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передачу і приймання інформації, необхідної управлінському апарату для виконання його функцій.

Основними завданнями управлінського обліку є:

  • облік витрат і калькулювання собівартості продукції;
  • внутрішньофірмове бухгалтерське планування на основі використання облікової методології, принципу подвійного запису та бухгалтерських рахунків. Результатом такого планування є розрахунок майбутніх параметрів розвитку підприємства, які зводяться і узагальнюються у вигляді прогнозних показників в бухгалтерському балансі, звіті про фінансові результаті, звіті про рух грошових коштів;
  • складання внутрішньої звітності про витрати, обсяги виробництва і реалізацію продукції, спожиті ресурси і ефективність роботи структурних підрозділів підприємства;
  • аналіз співвідношення між витратами, обсягами продаж і прибутком підприємства;
  • планування, облік і аналіз доходів та результатів діяльності за напрямами, підрозділами, сегментами, центрами відповідальності і т. д.

На відміну від управлінського, фінансовий облік забезпечує фінансове оформлення і реєстрацію господарських операцій, узагальнення інформації на рахунках і регістрах обліку, ведення зведеного обліку і складання фінансової звітності, здійснює контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, а також надає інформацію зовнішнім і внутрішнім користувачам.

Основними завданнями фінансового обліку є:

¨          облік активів господарюючого об’єкта (облік необоротних активів, запасів, грошових коштів, розрахунків з покупцями, готової продукції тощо);

¨          облік джерел майна господарюючого суб’єкта (облік власного капіталу власників, прибутку, видів кредиторської заборгованості, розрахунків з постачальниками сировини і матеріалів, заробітної плати працівників тощо);

¨          облік розрахунків з бюджетом і т

д.

  Метою управлінського обліку є облік затрат і калькулювання собівартості робіт і послуг за їх функціями, центрами відповідальності тощо, а фінансовий облік призначений давати інформацію про загальний фінансовий стан і загальну рентабельність підприємства.

Залишаючись частинами єдиної системи б. о. , фінансовий та управлінський облік мають багато спільного, оскільки спрямовані на визначення результатів діяльності підприємства та пов’язані з доходами і витратами, активами, зобов’язаннями та рухом грошових коштів, використовують єдину первинну документацію та призначені для прийняття рішень.  

2. Міжнародні організації з питань стандартизації обліку

Перші професійні організації з’явилися у Великобританії у 1854 р. , згодом в Шотландії у 1870 р. – Інститут привілейованих бухгалтерів.

Професійні організації бухгалтерів, які виникли через зростання вимог до професійного бухгалтера, його відповідальність за наслідки поданої інформації, потребу в уніфікації та стандартизації облікових записів та звітності, забезпечили розвиток бухгалтерського обліку.

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) був створений у 1973 р. асоціаціями професійних бухгалтерів ряду країн. Метою даного комітету є розробка і публікація

1 2 3 4