Общие основы правовой статистики

ПЛАН

1.  Поняття правової статистики.  

2.  Історія розвитку правової статистики.  

3.  Основні галузі правової статистики.  

4.  Предмет і завдання правової статистики.  

5.  Методологічні основи правової статистики.  

6.  Сучасна організація правової статистики.  

7.  Значення правової статистики в діяльності правоохоронних органів.  


1.  Поняття правової статистики

Слово «статистика» походить від латинського слова «status» — стан, становище, положення та італійського слова «stato» — держава і означає певну суму знань, відомостей про дер­жаву. Від початкового значення цього слова до сучасного його розуміння велика історична відстань. Ще у другій половині XVII сто­ліття англійські «політичні арифметики», не оперуючи словом «статистика», уперше застосували статистичні методи аналізу ма­сових суспільних явищ: Дж

 Граунт — з метою вивчення руху населення, У.  Петті — обчислюючи народне багатство, дохід, чисель­ність і склад населення. Лише 1723 року німецький професор М.  Шмейцер почав читати в Йєнському університеті публічні лек­ції з політичної статистики і ввів це слово в науковий лексикон.

Цим словом у середині ХVIII століття почали називати фактич­ні відомості про окремі держави: територіальний поділ, економіку, чисельність і рух населення і т.  п. З часом зміст цього терміна ускладнювався, розширювався, уточнювався.

Нині під статистикою розуміють:

1) сукупність статистичних даних про масові явища у природі та суспільстві;

2) вид практичної діяльності, пов’язаний зі збором, обробкою, узагальненням статистичної інформації про суспільно-економічні явища і процеси;

3) галузь знань «статистична наука», яка за допомогою притаманних їй прийомів і методів вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їхнім якісним змістом та подає кількісну оцінку тенденцій і закономірностей їх формування і розвитку.

Статистика своїми показниками охоплює всі сторони економіч­ного, політичного, соціального, культурного і правового життя суспільства, а тому вона є багатогалузевою наукою. Можна виокреми­ти три рівні статистичної науки.

Перший рівень — загальна теорія статистики, тобто наука про загальні принципи, правила і закони кількісного оцінювання соціально-економічних явищ.

Другий рівень — економічна і соціальна статистика. Економіч­на статистика вивчає явища і процеси в галузі економіки на макрорівні: структуру і пропорції суспільного відтворення; розробляє систему показників для аналізу стану і розвитку економіки; наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання. Соціальна статистика формує систему показників для різнобічної характеристики соціальних відносин.

На третьому рівні виокремлюються різні галузі економічної і соціальної статистики. Однією з таких галузей соціальної статистики і є правова статистика, яка у своїх показниках відбиває про­цес охорони державного і суспільного устрою, усіх форм власності і свободи економічної діяльності фізичних і юридичних осіб, суспільного порядку і безпеки, конституційних прав і свобод людини і громадянина. Отже, головною метою правової статистики є облік порушень законності, які розглядаються правоохоронними органами, і заходів боротьби з ними. Це органи Міністерства внутрішніх справ, податкової міліції, Генеральної прокуратури, Міністер­ства юстиції, Державної судової адміністрації, Служби безпеки, Державної митної служби, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного департаменту з питань виконання покарань, контролюючі та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12