Общие понятия об административной ответственности, административная ответственность несовершеннолетних

План

  1. Загальні поняття про адміністративну відповідальність.
  2. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
  3. Заходи. Які застосовуються до неповнолітніх.
  4. Групи адміністративних порушень.
  5. Адміністративні порушення за які неповнолітні несуть відповідальність на загальних засадах.  

 

1. Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на правопорушників загальнообов'язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що зумовлюють для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру. Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної відповідальності, що має всі ознаки останньої. Разом з тим адміністративна відповідальність є складовою адмініс­тративного примусу і наділена всіма його ознаками.

Основні риси адміністративної відповідальності полягають у тому, що її підставою є адміністративне правопорушення (про­ступок). Притягнення до адміністративної відповідальності — обов'язок державних органів, які є суб'єктами виконавчої вла­ди, їх перелік наводиться в розд. III КпАП України. Суб'єктами адміністративної юрисдикції є також місцеві (загальні) суди (судді).

До винних у вчиненні правопорушення застосовуються адмі­ністративні стягнення, передбачені ст. 24 КпАП України

Поря­док притягнення до адміністративної відповідальності спроще­ний, що створює умови для його оперативного і економічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушни­ком і органом (посадовою особою), який накладає стягнення, від­сутні службові відносини, що характерно для дисциплінарної відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, в яких наводиться повний пе­релік адміністративних проступків, адміністративних стягнень і органів, уповноважених застосовувати їх. До цього виду юридич­ної відповідальності притягаються порушники загальнообов'яз­кових правил (норм), встановлених повноважними суб'єктами. Суб'єктами правопорушень можуть бути фізичні особи — грома­дяни і посадові особи, а за окремі правопорушення — державні службовці (Закон України «Про боротьбу з корупцією»).

2. Серед суб'єктів адміністративних правопорушень вирізняють­ся так звані спеціальні суб'єкти, тобто ті, які мають певні особли­вості щодо вчинення окремих адміністративних правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних під­ставах. До них належать неповнолітні, іноземні громадяни, війсь­ковослужбовці та працівники міліції, посадові особи, народні депутати, батьки або особи, що їх замінюють, та ін.

Згідно з ст. 13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відпо­відні заходи впливу. Спочатку наведемо визначення поняття «не­повнолітні». Неповнолітні — це особи, які не досягли 18 років, тобто віку, з досягненням якого закон пов'язує настання повної дієздатності. Неповнолітні, які не досягли встановленого в законі віку (14 років згідно з Кримінальним кодексом України та 16 ро­ків згідно з КпАП України), є малолітніми і юридичній відпові­дальності, у тому числі адміністративній, не підлягають, оскільки визнаються нездатними усвідомлювати значення своїх дій і керу­вати ними. До того ж адміністративна відповідальність неповно­літнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповни­лось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

3. До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністратив­ні проступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені ст. 241 КпАП, а саме:

•  зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись перед по­терпілим;

•  застереження;

•  догана або сувора догана;

• передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому ко­лективу за

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные