Организации на современном этапе

Молоде покоління в усі часи відігравало важливу роль у політичному, економічному, культурному, соціальному житті суспільства. Незаперечним є твердження про те, що молодь - це майбутнє нашої держави, адже саме вона веде суспільство у нові площини розвитку.

Виховання життєздатного покоління, становлення молоді як творчої сили в суспільстві неможливе без її самодіяльності, самостійності, самоуправління. Молодіжна самодіяльність та ініціатива, прагнення юнаків та дівчат до самостійної участі у житті суспільства і держави, у задоволенні та реалізації власних потреб й інтересів приводять до утворення і функціонування громадських об'єднань, організацій, які є важливою складовою частиною молодіжного руху, а отже, й інструментом у формуванні та реалізації молодіжної політики. Вони є середовищем спілкування та взаємодії молодих людей, своєрідним суспільством у суспільстві, де діють, окрім загально прийнятих законів, норм поведінки, свої норми і правила, права і свободи, обов'язки і відповідальність. За допомогою організацій молоді люди мають можливість повніше реалізувати свої інтереси, запити, потреби, тобто самореалізуватися як особистості.

Молодіжні організації дозволяють адекватно відрегулювати стосунки молоді з державою, її інститутами.

Вважається, що саме молодіжні організації є інструментом найбільш дієвої соціалізації молодого покоління, а також є одним із найважливіших інститутів їх соціальної творчості.

Отже, можна із впевненістю стверджувати, що ця проблематика є надзвичайно актуальною у наш час, адже глибоке її вивчення відкриє нові грані взаємодії молодого покоління та держави.

Так, надзвичайно важливе значення з погляду актуальності, глибини поданих характеристик має праця В. Головенько, де здійснено історико-політологічний аналіз основних періодів молодіжного руху, на прикладі відповідних молодіжних об'єднань [ 1 ].

Нами були використані довідкові матеріали, у яких зосереджена цінна інформація щодо реалізації молодіжної політики в Україні та висвітлено істинне становище молоді в державі [4,7, 8].

Для з'ясування проблем молодіжного середовища та шляхів їх розв'язання ми використали низку праць [9,10,11,12]

З метою вивчення функціонування молодіжного середовища, його структури, потенційних лідерів молодіжних організацій та їх ролі у сучасній соціокультурній практиці проаналізовано інформацію низки періодичних видань [2,3,5].

Отже, спираючись на вище аналізовані праці, спробуємо охарактеризувати стан молодіжних організацій на сучасному етапі та оцінити їхню роль у розвитку молодого покоління. Зазначити, що. незважаючи на популярність тези про соціалізацію молоді в об'єднаннях, досі не існує єдиного повноцінного визначення терміну "молодіжна організація".

Наприклад, О. Корнієвський, відомий дослідник у даній галузі, розглядає молодіжну організацію як добровільне об'єднання молодих громадян, що утворюється для реалізації і захисту різнобічних інтересів. Зокрема специфічних колективних інтересів з метою об'єднання зусиль молоді для участі в соціально-економічних, громадсько-політичних, державотворчих процесах [5; с. 22]. Власне, з цим визначенням можна погодитися. Молодіжні організації на добровільних засадах об'єднують молодих людей задля захисту певних їхніх спільних інтересів. Крім того, як правило ці інтереси дійсно є специфічними (через доволі жорсткі критерії відбору членства). Зокрема, організація може мати вузькофаховий напрямок, або ж, навпаки, загально громадський чи навіть політичний.

Виникають молодіжні організації переважно внаслідок усвідомлення неформальною групою молодих людей необхідності "акту формалізації" своїх внутрішньо групових відносин задля досягнення більшої ефективності у втіленні спільних цілей. Цим актом формалізації

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные