Организация борьбы с контрабандой и нарушения таможенных правил

Провадження у справах про порушення митних правил

Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил була і є найважливішою та найскладнішою ділянкою роботи працівників митних органів. Саме тому підрозділи дізнання, боротьби з порушен­нями митних правил, оперативні, аналітичні, по боротьбі з контра­бандою наркотиків, митної варти завжди комплектувалися найдисциплінованішими та найдосвідченішими фахівцями, здатними вико­нувати свої службові обов'язки в екстремальних умовах, долати труднощі, не рахуючись з особистим часом.

Митна справа охоплює досить широку сферу діяльності, але перш за все асоціюється з тоннами затриманих наркотиків, сотнями тисяч вилучених доларів, вантажівками з конфіскованою горілкою, тютю­ном тощо.

Треба добре пам'ятати, що злочинці стають досвідченішими, а спосо­би скоєння контрабанди і порушень митних правил — витонченішими.

Основні завдання митних розслідувань:

— виявлення та припинення правопорушень;

— своєчасне, всебічне, повне та об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, її вирішення відповідно до чинного законодавства;

— забезпечення виконання постанов у справах;

— виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних пра­вопорушень, вживання заходів щодо їх усунення, запобігання право­порушень і зміцнення правопорядку та законності.

Митні розслідування складаються з таких стадій:

— виявлення та припинення правопорушень, перевірка первин­них повідомлень, матеріалів правопорушень;

— розгляд матеріалів перевірки та прийняття рішення про пору­шення адміністративного провадження або відмову в порушенні та­кого провадження;

— провадження митно-процесуальних дій щодо виявлення факту та обставин правопорушення, особи правопорушника, збирання та перевірки доказів;

— розгляд справи про порушення митних правил;

— виконання постанов у справах про ПМП;

— направлення матеріалів про інші правопорушення у відповідні правоохоронні органи; внесення пропозицій про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, які сприяли скоєнню правопорушення.

Приводами для проведення митних розслідувань є:

— безпосереднє виявлення посадовими особами митних органів порушень митних правил;

— повідомлення засобами масової інформації про факти митних правопорушень підприємствами, установами, службовими особами та громадянами;

— матеріали, що надійшли з інших правоохоронних органів;

— повідомлення та матеріали іноземних митних і правоохорон­них служб.

Митні розслідування можуть проводитися тільки в тих випадках, коли є достатні підстави, які вказують на наявність ознак порушення митних правил.

Заяви і повідомлення можуть бути зроблені у письмовій та усній формі.

Під час перевірок приймаються пояснення від конкретних осіб та можуть проводитися митні обстеження. При цьому треба мати на увазі, що проведення інших процесуальних дій, передбачених МК України, можливе тільки після порушення провадження в справі про ПМП, тобто після складання протоколу.

За результатами розгляду матеріалів перевірки приймається одне з таких рішень: про порушення справи про ПМП; про направлення матеріалів у інші органи, уповноважені на провадження в справах про адміністративні правопорушення; про порушення кримінальної справи та проведення дізнання у справах про контрабанду; про відмову в порушенні справи про ПМП; про направлення повідомлення про злочин прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання.

1 2 3