Органы государственной власти и органы местного самоуправления в гражданском процессе

План

Вступ.  

1. Принцип диспозитивності та участь у цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб.  

2.  Мета та підстави участі у цивільному процесі 

3.  Форми участі у цивільному процесі 

Висновки.  

Використана література.  


Вступ 

Актуальність теми дослідження. Побудова України як правової держави  вимагає створення такого механізму функціонування судової влади, який забезпечував би доступність правосуддя та справедливість судочинства, ефективне поновлення порушених прав. Зокрема, це стосується порушених прав держави. Оскільки, в суді виступають як сторони судового процесу державні органи та органи місцевого самоврядування, то проблематика висвітлення саме цього питання є досить важливою.

Саме органи державної влади та органи місцевого самоврядування є носіями державної влади. Через них ця влада здійснюється. Отже, виникають і певні види цивільних правовідносин як між системою державний орган – державний орган, державний орган – юридична особа, державний орган – фізична особа.

Звичайно ж у ході виникнення цивільних правовідносин виникають і спори між суб’єктами цих правовідносин. Тому саме від ступені вивченості питання взаємодії суб’єктів цих правовідносин у плані процесуальних дій щодо вирішення спірних питань між ними, і залежить можливість розвитку і удосконалення цивільно-процесуального законодавства

Приведення його до стандартів міжнародного права. Забезпечення модернізації й удосконалення діяльності судової системи тощо.

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є висвітлення значення органів державної влади і органів місцевого самоврядування у цивільному процесі. Їх місце і роль у судовому процесі як суб’єктів даного процесу. Особливості законодавчого регулювання судового процесу за участю державних органів та органів місцевого самоврядування.

Завдання: шляхом аналізу чинного законодавства України розкрити роль органів державної влади і місцевого самоврядування як суб’єктів цивільно-процесуальних правовідносин, а також місце і роль відведену їм у цивільному процесі.

Об'єктом дослідження є теоретичні і практичні аспекти регулювання діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі.

Предметом дослідження є положення чинного законодавства, що регулюють участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі.

Методи дослідження визначали поставлені цілі, завдання, об’єкт і предмет дослідження. Комплексно використовувалася система загальних і спеціально-наукових методів пізнання, що склали методологічне підґрунтя курсової роботи.  

Зокрема, з використанням діалектичного методу пізнання всі предмети (явища) вивчалися в єдності та суперечності їх протилежностей, досліджувалися загальні, особливі та одиничні властивості органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільному процесі та цивільно-процесуальних правовідносинах.

Застосування історичного методу дозволило дослідити історію виникнення та розвитку інституту державної влади в цивільному судочинстві і правовідносинах.

Порівняльно-правовий метод використовувався при дослідженні аналогічних або подібних інститутів державної влади в цивільному судочинстві і правовідносинах в законодавстві інших держав.

Статистичний метод був використаний при узагальненні результатів вивчення судової практики.  

Загальнотеоретичну базу дослідження забезпечили праці вчених із загальної теорії держави і права, історії держави і права, галузі цивільного процесуального права, судоустрою, прокурорського

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14