Основы информационных систем и технологий

ПЛАН

1. Концепція інформатизації в Україні 

2. Розвиток інформаційних технологій.  

3. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем.  

4. Структура інформаційних систем.  

5. Класифікація інформаційних систем.  

6. Правова інформація як основа організації інформаційного забезпечення правових ІС  

7. Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності 

8. Правові експертні системи.  

Література.  


1. Концепція інформатизації в Україні

Інформатизація — сукупність взаємозв’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-тех­нічних, виробничих процесів, що мають на меті створити умови для задоволення інформаційних потреб громадян і суспіль­ства завдяки розробці, розвитку й використанню інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, які базуються на застосуванні сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. Часто термін «інформатизація» вживається разом із терміном «комп’ютериза­ція», який позначає процес розвитку та впровадження комп’юте­рів, що забезпечують автоматизацію інформаційних процесів і технологій у різних сферах людської діяльності.

Наприкінці XX століття інформатизація стала важливою галуз­зю економіки розвинених країн і визначальною сферою суспільного життя, оскільки дає змогу заощаджувати основні види ресурсів, забезпечувати ефективне адміністративне і господарське управління та знижувати соціальну напруженість

Із цього погляду інформатизація стає важливою функцією держави, фактором забезпечення її безпеки та суверенітету. Нормативно-правове та нормативно-технічне забезпечення процесу інформатизації в Україні почалося після ухвалення 1998 року Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації» та «Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998—2000 роки». Окрім цього, було ухвалено низку інших нормативних актів Кабінету Міністрів України та Указів Президента України. Закон України «Про інформацію» визначає (а деякі статті Конституції України посилюють) основні принципи державної політики в галузі інформатизації:

інформаційна свобода — «Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір» (ст. 34 Конституції України); невтручання в особисте життя — «Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інфор­мації про особу без її згоди. . . » (ст. 32 Конституції України); відкритість і доступність інформації — «Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе. . . » (ст. 32 Конституції України), «Закони та інші нор­мативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення. . . » (ст. 57 Конституції України); інформаційна безпека — обмеження інформаційної свободи, відкритості й доступності інформації, режим використання персональних даних в інтересах національної безпеки, економічної доцільності й захисту прав інших людей (статті 32, 34 Конституції України); право власності на інформаційні ресурси та підтримка різних форм власності; відповідальність власників інформаційних ресурсів за якість інформації та порушення під час роботи з інформацією; роль держави у формуванні й реалізації політики інформатизації та інформаційної безпеки; гармонізація українського інформаційного законодавства із законодавством інших країн. Згідно з відповідною Національною програмою основні напрями інформатизації в Україні такі: розроблення політики та організаційно-правове забезпечення інформатизації; формування національної інфраструктури інформатизації; інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та оборони; інформатизація процесів соціально-економічного розвитку; інфор­матизація пріоритетних галузей економіки; інформатизація фінансової та грошової системи, державного

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные