Основные теоретико-методические знания раздела гимнастика

В. І. Профілактика зорового стомлення і розвиток зорових здібностей // Теорія та методика фізичного виховання. — 2002. — № 3. — С. 39—49.

7. Петров П. К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. — М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000.

8. Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — X.: Консум, 1998. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы