Особенности страховой защиты активов предприятий

величину збитку (а значить, і страхового відшкодування) і виявили, що на дату підписання договору вартість майна складала 25 млн. грош. од. Виходячи з того, що страхова сума була встановлена в 15 млн. грош. од. є фактичний процент забезпечення складе 60%. Якраз цей процент (а не 75%) буде прийматись до увага при вста­новленні збитку від страхового випадку і нарахуванні страхового відшкодування.

Правила визначення страхового відшкодування по майну, одержаному підприємством на умовах оренди, не відрізняються від тих, що застосовуються в таких випадках до власних основних й оборотних фондів. Це стосується і майна, прийнятого підприємством для переробки або ремонту, на збереження, перевезення, комісію, тощо.

Якщо застраховані матеріальні активи пошкоджені або загинули внаслідок настання страхового випадку, але встановлено, що він мав місце внаслідок неналежного виконання на підприємстві правил пожежної безпеки, технології виробництва чи збереження основних й обо­ротних фондів сума страхового відшкодування змен­шується на 30%.

 

4. Обчислення ставок страхових платежів

При розрахунку ставок страхових платежів, в залеж­ності від конкретних об'єктів та умов страхування, застосовуються різні скидки, накидки, пільги. Так, в страхуванні матеріальних активів державних підприємств та організацій ставки диференційовані в залежності від галузі, в якій діє страхувальник. Понижені страхові став­ки тут застосовуються тоді, коли він бажає застрахувати все своє майно

У випадку вибіркового страхування, коли підписується договір страхування частини майна, ставки страхових платежів підвищуються.

Для страхування засобів транспорту застосовуються більш високі ставки, ніж для іншого майна, що зумовле­но підвищеним ризиком експлуатації цих активів. Стра­хування майна та транспортних засобів від крадіжки із застосуванням технічних засобів чи грабежу здій­снюється по особливих ставках. По страхуванню матеріальних активів, що використовуються для прове­дення експериментальних та дослідницьких робіт, перед­бачене застосування найбільш високих ставок.

Підприємство має право обумовити в страховому договорі власну участь у відшкодуванні збитку (фран­шизу). Величина її, а також загальної страхової суми, зумовлює відповідну скидку з страхових платежів.

Для страхування основних і оборотних фондів недер­жавних підприємств та організацій використовуються ставки, диференційовані по формах господарювання та видах матеріальних активів.

Державним і недержавним підприємствам та орга­нізаціям, які страхували свої основні і оборотні фонди по повній страховій оцінці, і на протязі декількох років не одержували страхового відшкодування, страхові тари­фи зменшуються у деякому відсотку, що відповідає про­тяжності беззбиткового періоду.

Певні скидки з суми нарахованих платежів надаються тим страхувальникам, застраховані об'єкти яких (ви­робничі й складські приміщення, невиробничі будівлі й споруди) утримуються з виконанням вимог пожежної без­пеки, що викладені в нормативно-технічних документах.

Різні ставки застосовуються по страхуванню майна релігійних організацій, музеїв, художніх галерей, тощо, які розрізняються в залежності від рівня пожежобезпечності будівель.

Нерідко страхувальник підписує договір страхування різних матеріальних активів, окремі з яких підлягають пільговому страхуванню. Тому загальна величина стра­хових засобів, що підлягає виплаті, розраховується на основі визначеної договором страхової суми, встанов­лених тарифних ставок та існуючих пільг.

Для більшості страхувальників встановлений поря­док, згідно якого при страхуванні матеріальних активів на період до дев'яти місяців щомісячні платежі обчис­люються в розмірі 10% ставки, а при страхуванні на 10-11 місяців застосовується річна ставка. У випадку заклю­чення договору страхування на строк до 1 місяця стра­хові платежі встановлюються як за повний місяць.

 

1 2 3 4 5

Похожие работы