Особенности воспитания подростков в различных типах неполной семьи

Особливості виховання підлітків в різних типах неповної сім’ї

В умовах орієнтації суспільства на засади демократизацiї та гуманiзацiї громадського життя особливого значення набуває проблема сім`ї та виховання в ній молодого поколiння. Сiм'ї належить вирiшальне значення у формуваннi морально-духовних основ особистості, емоцiйного свiту дитини, громадянської свідомості і самосвiдомостi, вихованні поваги до батькiв, родини, старших, близьких людей, суспільства. З iншого боку, саме в сiм'ї через слабкiсть духовних контактiв мiж батьками i дiтьми, напруженість і нерівність взаємостосункiв не завжди повно використовуються потенцiйнi виховнi можливостi батьків, натомість спостерігається їх низька психолого-педагогічна підготовка до виховання дітей. Внаслідок цього в частини дітей, особливо пiдлiткового вiку, спостерiгається неповага до батькiв, старших, егоїзм, невмiння протистояти негативним явищам, біднiсть духовних iнтересiв i потреб. Останнiм часом в Українi рiзко загострилася проблема пiдлiткової злочинностi, почастiшали випадки самогубств серед дiтей. У зв‘язку з цим в нових умовах виникає необхідність посилення уваги з боку держави, громадськості, школи до проблем сім‘ї.

Кризові явища суспільства особливо гостро впливають на сім‘ї, у яких дитина виховується одним із батьків (неповні сім‘ї). Причинами їх утворення є: розпад шлюбу, позашлюбне народження дитини, окреме проживання батьків, а також смерть одного з них. Такі сім‘ї насамперед вирізняються зниженням виховного потенціалу за рахунок звуження спілкування і домінування жіночого чи чоловічого впливу в залежності від того, хто проживає разом з дитиною.

Основні теоретичні і методологічні, наукові напрямки з питань дослідження неповної сім‘ї відображені в працях відомих українських та російських педагогів, психологів, зокрема, А. Макаренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Л. Виготського, О. Киричука, Г. Костюка, І. Синиці, Р. Скульського, М

Стельмаховича, І. Беха, В. Бондаревської, В. Котирло, С. Максименка, М. Шилової.

Окремим проблемам життєдіяльності неповної сім'ї присвячені праці: Г. Філонова (розкриваються об'єктивні і суб'єктивні передумови деформації процесу виховання в неповних сім'ях); В. Костіва (простежується негативний вплив неповної сім'ї на моральне виховання підлітків); Ю. Вавілова і А. Демидова (розглядаються загальні проблеми виховання дітей в розлученій сім'ї); Т. Лютової (відзначається дефіцит спілкування дорослих з дітьми із неповних сімей); О. Максимович (висвітлюються соціально-педагогічні проблеми розлученої сім‘ї).

В означеній статті спробуємо окреслити основні педагогічні умови виховання підлітків в неповних сім‘ях, подати конкретні рекомендації по роботі з такими сім‘ями стосовно формування гуманних взаємин підлітків з батьками.

Важливою складовою частиною системи виховання дітей є сукупність педагогічних умов, які допомагають появі й закріпленню необхідних для життя якостей особистості. Що стосується проблеми виховання дітей в умовах неповної сім’ї, то до таких умов найперше відносимо: науково-методичне забезпечення класних керівників, соціальних педагогів по роботі з батьками, підлітками з означеної проблеми; підвищення ступеня готовності батьків неповних родин до здійснення виховних завдань; налагодження нормальних контактів між батьками, що розлучилися (за умови потреби у цьому) з метою оптимізації виховання дитини в умовах неповної сім‘ї; активізація різнобічної діяльності батьків та дітей в умовах родини і школи на засадах особистісно зорієнтованого підходу до всіх учасників виховного процесу. Таким чином, теоретичну основу дослідження має складати розроблена педагогічна система виховання підлітків в умовах сучасної неповної родини. Вона містить визначений нами зміст та сучасні форми і методи, що стосуються як роботи з підлітками з неповних сімей (психолого-педагогічний супровід дитини з неповної сім‘ї), так і роботи

1 2 3 4

Похожие работы