Отчет о движении денежных средств

Звіт про рух грошових коштів

Важливим завданням фінансових менеджерів банку є оптимізація руху грошових потоків з метою забезпечення ліквідності банку. Вирішення цього завдання вимагає від менеджерів вміння оцінювати спроможність банку акумулювати і заробляти грошові кошти. Гроші можуть надходити в банк, головним чином, із чотирьох джерел: 1) внески засновників банку; 2) залучені депозити, одержані кредити та інші запозичення; 3) отримані доходи; 4) надходження від продажу активів, які перебували не в грошовій формі. Проте менеджери повинні не тільки вміти спрогнозувати обсяги грошових надходжень, а й розрахувати час та ймовірність їх отримання, а також визначити потреби банку в них відповідно до напрямів використання. Інформація щодо ліквідності банку є надзвичайно корисною і для зовнішніх користувачів, оскільки дає можливість прогнозувати здатність банку своєчасно розрахуватися з боргами.

Утім, баланс, розкриваючи інформацію про фінансовий стан банку на конкретну дату, не показує, як саме операції, що виконує банк, впливають на грошові потоки, які рухаються через банк і до яких змін у складі активів, зобов’язань та капіталу ці потоки ведуть. Звіт про фінансові результати, відображаючи фінансовий результат, демонструє тільки вплив прибутку (збитку) на один елемент фінансового стану — капітал. Інформаційні обмеження цих форм звітності вдалося подолати через складання звіту про рух грошових коштів

Розглянемо звіт про рух грошових потоків банку (табл. 1).  

Таблиця 1

Звіт про рух грошових коштів АБ «АЖІО» на 31 грудня 2001 р. (непрямий метод), тис. грн

Рядок

Найменування статті

2001 р.

2000 р.

 

І. Операційна діяльність

 

 

1

Чистий прибуток (збиток) поточного періоду

4870

5352

 

Поправки чистого прибутку

 

 

2

Нараховані витрати

416

197

3

Нараховані доходи

(108)

(160)

4

Амортизація основних засобів

1410

1633

5

Резерви під сумнівні борги, знецінення активів

661

2036

6

Торговельний результат

2

(3)

7

Нарахований та відстрочений податок

223

(116)

8

Прибуток (збиток) від продажу інвестицій

1

(1925)

9

Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії

1 2 3 4 5

Похожие работы