Отчет по практике АО «Украинская пожарно-страховая компания»

Компанія здійснює усі види обов′язкового, добровільного страхування та перестрахування, на які вона отримала ліцензії згідно з законодавством України.

Предметом діяльності є:

  1. Проведення усіх видів майнового страхування:

- страхування засобів наземного транспорту;

- страхування засобів водного транспорту;

- страхування вантажів;

- страхування інших видів майна;

- страхування фінансових ризиків.

 2. Проведення усіх видів особистого страхування:

 - страхування від нещасних випадків;

 - медичне страхування.

 3. Проведення усіх видів страхової відповідальності:

 - страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

 - страхування інших видів відповідальності.

 4. Перестрахування.

 5. Співстрахування.

 Об′єкти страхування Товариство визначає самостійно.

 Об′єктами страхування можуть бути:

- майнові інтереси;

-економічні інтереси;

-соціальні інтереси;

-особисті майнові та немайнові інтереси громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, в тому числі:

- особисті майнові інтереси;

- особисті економічні інтереси;

- особисті фізичні інтереси;

- особисті соціальні інтереси.

 Фінансовою діяльністю Товариства є здійснення грошових вкладень у депозити банків, акції та інші цінні папери. Тощо.

 Товариство здійснює інші види фінансової та інвестиційної діяльності в порядку, визначеному законодавством України

 Для здійснення фінансової діяльності використовуються страхові рнзерви та інші тимчасово вільні кошти Компанії.

 Товариство може надавати послуги іншим страховикам на підставі укладених угод про сумісну діяльність, договоріфв доручення на умовах посередницькуої діяльності, а також іншим не забороненим законодавством України способом.

 Ведеться власний реєстр акціонерів Товариства.

 Визначаємо систему ціноутворення підприємства. Описуємо механізм формування тарифів на послуги підприємства. На конкретному прикладі описуємо, як на підприємстві розраховується тариф на послуги.

Класичний підхід до визначення тарифів. Під договорами загаль­ного страхування розумітимемо договори страхування, які не є дого­ворами страхування життя. Договори загального страхування характе­ризуються відносно коротким терміном дії договору — від кількох днів до одного року. Ця особливість визначає характерні особливості розрахунку страхових тарифів за такими договорами:

• обчислюється величина лише разової страхової премії;

• не враховується можливий інвестиційний прибуток від розмі­щення тимчасово вільних коштів страхових резервів із цих видів стра­хування.

При розрахунку нетто-премії за договорами загального страхуван­ня вважають, що величина N разової нетто-премії виражає еквівалент­ність зобов'язань страховика та страхувальників і пропорційна вели­чині Sстрахової суми: 

де коефіцієнт пропорційності Т називають нетто-тарифом чи нетто-ставкою.

Брутто-премія В, або просто страхова премія, пропорційна нетто-премії. /V: 

де коефіцієнт пропорційності а (а > 1) містить в собі долю/наванта­ження (адміністративні витрати, комісійні, плановий прибуток страхо­вика) і визначається співвідношенням 

Для визначення структури нетто-тарифу за договором загального страхування розглянемо гіпотетичний випадок, коли відома вся необ­хідна для розрахунків інформація.

Приклад. Припустимо, що при проведенні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные