Отличия городской и сельской культуры

напрям соціологічного дослідження міста передбачає аналіз закономірностей змін у розвитку і функціонуванні міста, звертає увагу на його соціальну інфраструктуру (різні форми побутового, соціального і культурного обслуговування).

Таким чином, до кола проблем, які досліджує соціологія міста можна віднести такі:

• визначення ролі міста у суспільному житті;

• основні причини появи місті фактори, що впливають на їх розвиток;

• соціальна структура населення міст;

• соціальна стратифікація міста та соціальна мобільність у ньому;

• особливості міського способу життя і міської культури;

• соціальна природа урбанізації;

• соціальна і культурна роль міст;

• соціальні фактори і наслідки міграції населення;

• типологія міст та ін.

До категоріального апарату соціології міста відносяться такі поняття як місто, соціальна структура міста, соціальні стратифікація міста, урбанізація, міська культура, міський спосіб життя та. ін.

Міста виникли у IV — III ст. на Близькому Сході, а згодом розповсюдились фактично в усі куточки земної кулі. Серед основних причин виникнення міст слід назвати удосконалення знарядь та інструментів праці, посилення соціальних зв'язків, поділ праці, виникнення ремесла і торгівлі, центром яких і стало місто. Які ж риси є характерними для міста і відрізняють його від села? Серед них в першу чергу можна назвати такі, як значно більша кількість жителів, відмінність соціальних функцій, а головною особливістю міського життя є те, що його мешканці зайняті переважно в промисловості та сфері послуг, а не сільськогосподарською діяльністю.

Місто — це територіально сконцентрована форма розселення людей, зайнятих переважно несільськогосподарською діяльністю, що характеризується значною густотою населення, специфічними соціальними функціями та особливою культурою поведінки

Отже, місто як тип поселення характеризується такими ознаками:

• висока концентрація населення на обмеженій території;

• яскраво виражений поділ праці, який проявляється в розмаїтті форм, сфер і напрямків діяльності людей, зайнятих переважно несільськогосподарською діяльністю;

• виконання соціальних функцій, що визначають місто як центр політичного, економічного, культурного та духовного життя;

• поглиблена соціальна стратифікація, що виявляється в значній соціальній і професійній неоднорідності населення;

• розгалужена соціальна інфраструктура;

• специфічний спосіб життя та культура поведінки населення. Місто виконує ряд важливих соціальних функцій:

• економічна функція забезпечує ефективне використання індустріального і науково-технічного потенціалу, трудових і природних ресурсів;

• екологічна — забезпечує доцільне використання природних ресурсів і охорону навколишнього середовища;

• демографічна — забезпечує формування населення міста, трудових ресурсів, регулювання міграційних процесів, охорону здоров'я;

• соціально-побутова функція зв'язана з організацією побуту, задоволенням побутових потреб населення;

• суспільно-політична — зв'язана з організацією політичного життя;

• культурно-виховна — з організацією системи освіти, виховання і культурницько-освітньої діяльності.

З ростом кількості міст, чисельності їх жителів, зростанням їхньої ролі в суспільстві і різноманіттям функцій, що вони виконують в сучасній соціології, виникла проблема класифікації міст.

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы