Отрасли и виды хозяйственной деятельности

План

1. Загальні умови господарської діяльності, що визначають особливості регулювання господарських відносин: їх класифікація і види.  

2. Галузі народного господарства та їх класифікація.  

Список використаної літератури.  


1. Загальні умови господарської діяльності, що визначають особливості регулювання господарських відносин: їх класифікація і види

Відповідно до ст. 258 ГКУ особливості правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери суспіль­ного виробництва, де складаються ці відносини, особливостей га­лузі господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату господарської діяльності, простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку), особливостей суб’єктів, між якими виникають господар­ські відносини. Правове регулювання господарських відносин здій­снюється з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та об’єктивно існуючих галузей народного господарства.

Вид господарської діяльності має місце в разі об’єднання ре­сурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини, матеріа­лів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати кілька процесів, кож­ний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійс­ненні державного управління народним господарством повинні враховуватись особливості здійснення суб’єктами господарюван­ня окремих видів цієї діяльності

Для віднесення суб’єкта господарювання до відповідної кате­горії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності.

З метою забезпечення системи державного управління народ­ним господарством обліково-статистичною інформацією, яка за­довольняє потреби учасників господарських відносин в об’єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв’язки на міждержавному, дер­жавному, регіональному і галузевому рівнях, а також впрова­дження міжнародних стандартів у галузі обліку і звітності та переходу на міжнародну систему обліку і статистики Кабінет Міністрів України затверджує заходи розвитку національної ста­тистики України і державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації.

Складовою державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності (КВЕД), яка затверджується централь­ним органом виконавчої влади з питань стандартизації і має статус державного стандарту.

Об’єктами класифікації у КВЕД є всі види господарської (еко­номічної) діяльності суб’єктів.

2. Галузі народного господарства та їх класифікація

У ст. 260 ГКУ зазначено: “Сукупність усіх виробничих оди­ниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виро­бничої діяльності, складає галузь”.

Загальна класифікація галузей народного господарства є скла­довою єдиної системи класифікації і кодування техніко-економіч- ної та статистичної інформації, яка використовується суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого само­врядування у процесі управління господарською діяльністю.

Вимоги до класифікації галузей народного господарства вста­новлюються законом.

Галузі сфери матеріального виробництва

До сфери матеріального виробництва належать галузі, які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага (продукцію, енергію, природні ресурси), а також продовжують виробництво у сфері обігу (реалі­зації) шляхом переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності (ст. 261 ГКУ). Усі інші види діяльності в сукупності становлять сферу нематеріального виробництва (невиробничу сферу).

Продукція виробничо-технічного призначення і вироби

1 2