Ответственность в публичном администрировании

План

Вступ

1. Види правопорушень у публічному адмініструванні.

2. Адміністративна відповідальність: підстави та особливості

3. Відповідальність у публічному адмініструванні

Висновок

Використана література 


Вступ

Відповідальність зазвичай розглядається як складне системне яви­ще, яке забезпечує організованість і порядок у суспільстві. Тому відпо­відальність у широкому розумінні - це суспільні відносини між суб'єктом (людиною) і контролюючою його поведінку інстанцією - суспільством, державою, колективом. Оскільки поведінка людини має два полярних різновиди - соціально корисний і соціально шкідливий, то й відпові­дальність може бути позитивною і негативною.

Відповідальність у пози­тивному значенні - це характеристика соціально корисної діяльності осо­би, усвідомлення нею важливості своїх дій для суспільства, прагнення виконати їх якісно, якнайефективніше і якнайшвидше. Це відповідальність за доручену справу, за виконання соціальних норм. Відповідальність не­гативна - це відповідальність за скоєний негативний вчинок, яким особа зашкодила суспільству, державі

Соціальне покликання публічно-владних інституцій як необхідно­го засобу впорядкування суспільної життєдіяльності зумовлює не­обхідність безумовного забезпечення їхньої відповідальності за здійснення покладених завдань та функцій. Це тим більш важливо з огля­ду на зосередження у цих інституцій як значної частини матеріально фінан­сових ресурсів суспільства, так і можливості застосування ними легаль­ного та легітимного примусу.


1. Види правопорушень у публічному адмініструванні

 У сучасних умовах державотворення на суб'єкт управління покладається відповідальність за всі несприятливі наслідки, викликані неправовим або невмілим використанням владних повноважень. Саме такий підхід є однією з умов ефективної діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а відповідно, й політичної стабільності в державі.

Види правопорушень - класифікаційні групи правопорушень, що за різними підставами розмежовуються між собою (за ступенем суспільної шкідливості (небезпечності), за об'єктами посягань, за суб'єктами, за розповсюдженням, за ознаками об'єктивної і суб'єктивної сторони, а також за процедурами їх розгляду).

Правопорушення класифікуються за:

  • ступенем суспільної небезпеки - на злочини і проступки;
  • належністю норм права, які порушуються, до відповідних галузей права: кримінальні, цивільні, адміністративні, правопорушення у сфері трудового законодавства і інші);
  • колом осіб - особові і колективні;
  • за характером правових приписів - нормативно-правові і дисциплінарні;
  • в залежності від характеру цивільно-правового порушення - договірні і позадоговірні правопорушення;
  • правопорушення у сфері суспільного життя (в сфері соціально-економічних відносин, в суспільно-політичній сфері, в сфері побуту і дозвілля).

Правопорушення поділяють на види залежно від:

- ступеню суспільної небезпеки (злочини - кримінальна відповідальність; проступки - всі інші правопорушення, які не є злочинами - адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова відповідальність);

- сферами життя, в яких їх вчинено: цивільні, дисциплінарні, фінансові, екологічні та інші.

 

2. Адміністративна відповідальність: підстави та особливості  

Відповідальність — загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов’язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення смислу і значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы