Ответственность за нарушение налогового законодательства 2

План

1. Податкові правопорушення та їх види.  

2. Види відповідальності за порушення податкового законодавства.  

Використана література.  


1. Податкові правопорушення та їх види

Будь яке правопорушення, у тому числі податкове, з точки зору юридичної науки, має певні ознаки, або складові части­ни правопорушення. Відсутність хоча б одного з цих елемен­тів не дає можливості визначити таке порушення чинних но­рмативно-правових актів як правопорушення.

До таких елементів правопорушення входить об’єктивна сторона, об’єкт, суб’єктивна сторона та суб’єкт.

Об’єктивну сторону правопорушення визначає протипра­вне діяння, що виражається у формі фактично протиправних дій або у протиправній запропонованої законом поведінці.

Об’єктивна сторона складається з трьох елементів:

— діяння (дій чи бездіяльності);

— наслідків;

— причинного зв’язку між діяннями та наслідками.

Причинний зв’язок — це такий об’єктивний зв’язок між

діянням і наслідком, при якому протиправне діяння передує у часі наслідкам і є головною та безпосередньо причиною, яка неминуче ініціює даний наслідок (шкоду)

Шкода, як наслідок, зазіхає на суспільні, державні та ін­дивідуальні інтереси, і може носити матеріальний, фізичний та інший характер.

Об’єктом правопорушення є ті суспільні відносини, що охороняються нормами права і на які посягає протиправне діяння.

Суб’єктивна сторона правопорушення означає, що пра­вопорушенням визнається лише винне діяння або такі дії, що на момент здійснення знаходились під контролем волі і сві­домості особи, тобто при їх скоєнні передбачалася можли­вість вибору іншого варіанту поводження.

Суб’єктивна сторона виражається у двох формах провини:

— намір (прямий або непрямий);

— необережність.

Прямий намір полягає в тому, що суб’єкт правопору­шення повністю усвідомлює протиправність свого діяння і бажає настання негативних наслідків.

Непрямий намір полягає в тому, що суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння, припускає негативні наслідки, але легковажно відноситься до можливості їх настання.

Необережність поділяється на: протиправну самовпевне­ність та протиправну недбалість.

Протиправна самовпевненість — суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння, передбачає можливість настан­ня негативних наслідків, однак сподівається, що вони не на­стануть.

Протиправна недбалість характеризується тим, що суб’єкт усвідомлює протиправність свого діяння, але не передбачає можливості настання негативних наслідків, хоча в силу свого посадового становища міг і повинен їх передбачати.

Суб’єктом правопорушення є деліктоздатна особа, яка вчинила правопорушення Під деліктоздатністю розуміють здатність особи перетерплювати покарання.

Основним критерієм, що відрізняє податкове правопору­шення від інших, є його об’єктивна сторона, тобто певні сус­пільні відносини, на які зазіхає це правопорушення, а саме відносини, що виникають у сфері мобілізації та формуванні доходів бюджетів усіх рівнів.

Таким чином, з юридичної точки зору, під податковим правопорушенням розуміють протиправне (передбачене По­датковим кодексом України), винне діяння (дія чи бездіяль­ність) деліктоздатної особи, пов’язане з невиконанням подат­кового законодавства або неналежним виконанням подат­кових зобов’язань, за яких чинним законодавством встанов­лена юридична відповідальність.

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные