Пакеты прикладных программ как средство проектирования автоматизации программирования

Пакети прикладних програм як засіб проектування автоматизації програмування

 

Призначенням будь-якого програмного продукту є полегшення роботи з громіздкими базами даних, зі складними статистичними або іншими методами обробки інформації, а також полегшення сприйняття користувачем виведених програмою результатів. Пакети прикладних програм допомагають більш чітко виділити границі вимог пропонованих користувачеві при роботі з ним, забезпечує доступний контроль вироблених обчислень і обробки отриманих результатів з допомогою меню, діалогових вікон, кнопок швидкого доступу, відбору, контролю й т. і.

Системи автоматизованого проектування являють собою принципово новій підхід до процесу розробки приладів та устаткування. Завдяки тому, що значна частина розрахунків та виконання багатьох однотипових функцій покладається на ЕОМ значно полегшується праця конструктора. Зберігання та відтворення проектів стає зручним та швидким. Застосовуючи передові технології, над розробкою певного проекту можуть працьювати декілька інженерів або навіть цілий інститут. Ці системи можуть використовуватися у будь-якій сфері виробництва. Не виключенням є радіоелектроніка, з великою кількістю компонентів та суворими законами струмів. У цій галузі створено багато програм (Electronic WorkBench, MicroCap, Pcad, Accel EDA, Excel).

Дані програмні продукти призначені для обробки що вводять інформацію наступними статистичними методами :

1. Кореляційний аналіз.

За допомогою його вивчається тіснота зв'язку між ознаками. В нашому випадку є два фактори й результативний показник. Для розрахунку очікуваних значень результативної ознаки використається рівняння множинної регресії. Коефіцієнти кореляції характеризують тісноту зв'язку між ознаками. Вивчається тіснота зв'язку між факторами й результативними ознаками

 

2. Дисперсійний аналіз.

Програмний продукт дозволяє знайти загальну дисперсію як суму залишкової дисперсії, дисперсії взаємодії факторів, а також факторів I і II і факторів 1,2,3 і дисперсії повторень.  

3. Аналіз рядів динаміки.

Програмний продукт робить вирівнювання ряду динаміки з допомогою найменших квадратів. Цей метод полягає у відшуканні рівняння кривій, що найбільше точно відбивала б основну тенденцію зміни рівнів в залежності від часу. Параметри рівняння знаходять способом найменших квадратів.

Програмний продукт здійснює вирівнювання динамічного ряду по прямій y=a+b*t і по параболі  y=a+b*t+c*t^2. Для початку роботи з яким-небудь статистичним методом, передбаченим в програмі необхідно нажати однойменну кнопку в головному меню.  

У залежності від складу компонентів розрізняють кілька типів ППП.  

Пакети прикладних програм простої структури включають тільки функціональні обробні програми, кожна з який призначена для виконання деякої проектної чи процедури операції. Пакети прикладних програм цього типу використовуються на таких маршрутах проектування, де виконувані проектні операції досить автономні і здійснюються послідовно, а міжпрограмні зв'язки слабкі.  

Пакети прикладних програм складної структури включають власну керуючу частину, називану монітором. Програмна система додатково поєднує засоби взаємодії і спілкування проектувальника й ЕОМ — язиковий процесор із проблемно-орієнтованою вхідною мовою. Програмні системи разом з відповідним лінгвістичним і інформаційним забезпеченням відносяться до програмно-методичних комплексів системи автоматизованоuj програмування.

Керуюча частина ПО має ієрархічну організацію. В узагальненому представленні її можна розділити на рівні: операційна система обчислювальної мережі, операційні системи окремих ЕОМ, моніторне системи різних автоматизованих систем, моніторна система окремої системи автоматизованого програмування, монітори окремих програмних чи систем пакетів прикладних

1 2 3 4