Педагогическое мастерство учителя

ЗМІСТ

  1. Педагогічна майстерність учителя.
  2. Групи компонентів педагогічної техніки.
  3. Умови розвитку педагогічного такту вчителя.
  4.  Педагогічне спілкування вчителя.
  5. Список використаної літератури

 

1. Педагогічна майстерність учителя.

Що ж таке педагогічна майстерність? І чи є вона якимось загадковим феноменом, притаманним лише обраним, винятковим людям?

Педагогічна майстерність – це досконале, творче виконання вчителем професійних функцій на рівні мистецтва, результатами чого є створення оптимальних соціально-психологічних умов для становлення особистості кожного учня, забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку, духовного збагачення школярів.

У діяльності педагога-майстра виділяється ціла низка специфічних якостей і вмінь. Та в цілому їх можна згрупувати і визначити найбільш суттєві:

1) любов до дітей, здатність до спілкування з ними;

2) постійне вивчення анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей розвитку вихованців, урахування їх у навчально-виховній роботі;

3)  вміння розуміти внутрішній світ дитини, приймати адекватні рішення;

4)  використання великого арсеналу засобів впливу;

5)  дотримання педагогічного такту;

6)  володіння вміннями в галузі педагогічної техніки та психотехніки;

7) здатність аналізувати ті чи інші ситуації, які трапляються у роботі з учнями, прогнозувати результати своїх впливів;

8) вміння оптимально організувати навчальну діяльність учнів, визначити перспективи їх розвитку;

9) висока ерудиція і культура;

10) гуманізм, доброта, чуйність і милосердя;

11) здатність реалізувати конкретні педагогічні технології.

Як і кожна діяльність, педагогічна включає в себе такі компоненти:

  • ціль, що визначається суспільством;
  • засоби – це різноманітні види діяльності, до яких залучаються вихованці;
  • об'єкт – це дитина з її відчуттями, волею, переконаністю, самосвідомістю;
  • суб'єкт – це той, хто впливає на вихованця (вчитель, батьки, колектив);

Педагогічна    майстерність    учителя   –   це    комплекс   властивостей

особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності. До таких властивостей ми відносимо:

1) гуманістичну спрямованість особистості вчителя (любов до дітей, бажання зрозуміти, допомогти їм);

2) професійні знання, які характеризуються особистою забарвленістю;

3) педагогічні здібності, серед яких шість провідних:

- комунікативність – здатність до спілкування;

- перцективні здібності – професійна проникливість, педагогічна інтуїція;

- динамізм особистості – здатність до вольового впливу і логічного переконання;

- емоційна стійкість, уміння володіти собою;

- оптимістичне прогнозування;

- креативність – здатність до творчості.

4) педагогічну     техніку   –    сукупність    раціональних     засобів,    умінь    та особливостей поведінки вчителя, спрямованих на ефективну реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з окремим учнем чи всім класним колективом відповідно до поставленої мети, виховання і конкретних об'єктивних і суб'єктивних передумов.

Критерії майстерності педагога:

5)    доцільність  (за спрямованістю);

6)     продуктивність (за результатом – рівнем знань,

1 2 3 4 5