Переработка информации

План

Вступ.  

Розділ 1. Значення оглядового документа та його функціонування.  

Розділ 2. Оглядова довідка на тему:  „Характеристика процесів аналітико-синтетичної переробки інформації”.  

2. 1. Аналіз та синтез як методи переробки інформації 

2. 2. Процеси аналітико-синтетичної переробки інформації 

Висновки.  

Список використаної літератури.  


Вступ

Актуальність теми. Будь-яка сфера людської діяльності потребує інформаційного забезпечення. Жодне виважене рішення в науці, політиці, економіці чи в комерційній діяльності не можна приймати без належного інформаційного забезпечення. Тому кожна людина, в якій би сфері вона не працювала, послуговуючись документованою інформацією, має володіти основами її пошуку, аналізу та використання.

Зростання обсягів документних потоків, масивів, ресурсів, фондів, зростання їхньої ролі в суспільстві, розвиток наукової діяльності і необхідність обміну результатами цієї діяльності, науково-технічний прогрес та зростання потреби в інформаційному забезпеченні  ефективного впровадження науково-технічних досягнень у виробництво, економіку, освіту, культуру тощо стали чинниками виділення інформаційної діяльності з- поміж інших видів людської діяльності.

Інформаційна діяльність – це сукупність дій спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави. Основними видами інформаційної діяльності є створення, пошук, аналітико- синтетична обробка, використання, поширення та зберігання інформації.

Підвищення ефективності використання інформації залежить від прискорення, вдосконалення механізмів пошуку, відбору і первинної обробки потрібної інформації, підвищення рівня оперативності і якості підготовки вторинного інформаційного продукту і створення умов для прийняття найоптимальніших рішень із наступним досягненням потрібних практичних результатів.

Підвищення ефективності використання інформації залежить не лише від удосконалення і прискорення аналітичної обробки вже готової, „оприлюдненої” вже інформації і прийняття на її основі  відповідних рішень, але й від синтезування на основі аналізу широкого спектра інформаційних джерел, створення, „оприлюднення” нової інформації. Безпосередньо чи опосередковано, залежно від кожного конкретного випадку, метою нової продукованої інформації є впливи на маси і суспільно-політичні й економічні процеси [6].

Як відомо, аналітико-синтетична переробка інформації – це процеси перетворення інформації, що міститься в документі, чи сукупності їх з метою виявлення потрібних споживачеві відомостей, порівняння їх з інформаційними потребами чи запитами споживачів та узагальнення.

Матеріалізованим результатом аналітико-синтетичної переробки документованої інформації є інформаційні видання

У курсовій роботі буде розглянуто один з їх різновидів – оглядову довідку.

Розробленість теми. На ранніх етапах розвитку науки і техніки процеси створення, збирання, аналітико-синтетичної обробки, зберігання, пошуку, поширення і використання інформації люди розумової праці здійснювали самостійно. Зі зростанням обсягів документних потоків виникла потреба в інформаційних працівниках, почалася наукова розробка даної тематики. У Радянському Союзі ці питання почали розроблятися у кінці 70-на поч. 80 –х рр. ХХ століття. Серед перших процеси переробки інформації при створенні вторинних документів (оглядів, рефератів) були охарактеризовані А. А. Гречихіним, І. Г. Здоровим[5].

В Україні тема отримала продовження у роботах Г. В. Сілкової, Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалової, С. П. Кулицького та ін. Тут докладно розглядються процеси, завдяки яким відбувається згортання інформації, що міститься у первинних документах, методика створення вторинних документів (інформаційних).

Метою роботи є створення оглядової довідки за темою запиту.

Завдання

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы