Подготовка кадров социальных работников в США

Процес становлення соціальної роботи як науки і практичної діяльності в Україні за своїм початком є фактично рівночасним з процесами формування суверенної української держави. Серед основних проблем розвитку соціальної роботи на сьогодні слід назвати недостатність законодавчої бази, яка б регулювала сферу соціальної роботи, відсутність єдиної концепції здійснення підготовки фахівців напряму "соціальна робота" в Україні, стратегії її реалізації на найближчу перспективу, відсутність повного переліку стандартів соціальних послуг і, найголовніше, відсутність єдиного стандарту підготовки соціальних працівників. Визначальне місце у переліку зазначених проблем посідає питання фахової підготовки кваліфікованих кадрів для роботи у соціальній сфері.

У сучасній Україні створено десятки тисяч місць, де мають працювати соціальні працівники різних рівнів підготовки, відкрито понад два десятки кафедр, факультетів, відділень, які готують соціальних працівників. Щороку постають нові масштабні проекти для впровадження нових підходів як щодо розв'язання соціальних проблем з використанням теорій та методів соціальної роботи, так і для підготовки соціальних працівників. Можемо констатувати, що до кадрового потенціалу тільки системи Міністерства праці та соціальної політики України входить близько 140 тисяч працівників, зайнятих більш як у 3,5 тисячі установ, організацій, підприємств. Підготовка та перепідготовка кадрів здійснюються в поодиноких професійно-технічних училищах та коледжах, центрах підвищення кваліфікації; підготовку соціальних працівників здійснює близько двох десятків вітчизняних вищих навчальних закладів. Проте існують значні недоліки діючої в країні системи вищої освіти за напрямом "соціальна робота": недостатність орієнтирів на прикладний характер майбутньої професійної діяльності, затеоретизованість процесу навчання, недоліки наявних ОПП та ОКХ, відсутність чітких орієнтирів на подальше працевлаштування випускників. Реальність така, що у своєму прагненні підняти власний професійний статус соціальна робота все далі відходить від своїх колишніх завдань, коли вона всього лише компенсувала, йшла слідом за проблемами, тобто виконувала реабілітаційну функцію. Для того щоб зберегти віру в свою професію, її функціонування у світі, що змінюється, фах "соціальний педагог" і "соціальний працівник" повинен бути на передовій лінії фронту соціального розвитку, акцентуючи свою діяльність на створенні оптимальних умов для самореалізації кожної людини. Для виконання цього завдання і потрібна нова модель навчання соціальної роботи.

"Молодість" фаху "соціальний працівник" у вітчизняній системі освіти зумовлює потребу звернення до практичних напрацювань зарубіжних країн із давньою традицією соціальної роботи, серед яких чільне місце посідають Сполучені Штати Америки.

Останнім часом проблеми зарубіжного досвіду у сфері професійної підготовки соціальних працівників стали предметом розгляду таких відомих українських учених, як Л. Міщик, І

Звєрєва, Н. Кривоконь та ін. Особливості процесів фахової підготовки соціальних працівників у зарубіжній (у тому числі й американській) практиці висвітлено у дослідженнях російських науковців А. Козлова, Є. Холостової, А. Сорвіна, Є. Яркіної-Смірнової, В. Бочарової, А. Дашкіної, С. Тетерського та ін. Питанням порівняльного аналізу здійснення професійної підготовки соціальних працівників у вищих навчальних закладах США та України присвячене дослідження В. Тименка. Історичний аспект започаткування та розвитку соціальної роботи як професійної діяльності розглянуто у дослідженні О. Пономаренка.

Значимість американського досвіду, умови, за яких відбувалось становлення професії "соціальний працівник" та еволюція підходів до здійснення фахової підготовки даної категорії спеціалістів, є безумовно цінними і для сучасної України, що зумовлює таку мету статті: здійснити експрес-аналіз зародження, становлення та остаточного оформлення професії "соціальний працівник" у

1 2 3 4