Подростки как объект социально-культурной деятельности

Підлітки як об’єкт соціально-культурної діяльності

Критерієм успішності підлітка у життєдіяльності є не лише результативність у вивченні шкільних предметів, але і його ставлення до можливостей власного саморозвитку, пізнання самого себе, спілкування із своїми ровесниками та дорослими. Порівняльний аналіз історії теорії та практики проектного навчання доводить, що метод проектів розглядається у вітчизняній педагогіці як засіб всебічного розвитку мислення (П. Каптерєв), формування творчих здібностей (П. Блонський), розвитку самодіяльності та підготовки школярів до самостійного трудового життя (С. Шацький), підготовки до професійної діяльності (О. Макаренко), поєднання практики та теорії в навчальному процесі (Е. Каганов, В. Шульгін), стимулювання підлітків до вирішення конкретної проблеми (Е. Полат).

Соціально-культурні проекти спрямовуються на самореалізацію особистості підлітка шляхом розвитку його інтелектуальних і фізичних можливостей, вольових якостей і творчих здібностей. Участь підлітка у соціально-культурних проектах сприяє тому, що діти вчаться самостійно приймати рішення, брати на себе відповідальність за їх реалізацію, аналізувати свої успіхи, недоліки та помилки, шукати причини ускладнень і шляхи виправлення помилок. Підліток має можливість обирати форму власної участі в проекті, висувати гіпотези, відстоювати свою точку зору і при цьому працювати на досягнення єдиної проектної мети

Загалом проекти для підлітків можна згрупувати за такими напрямами: культурно-просвітній, соціально-профілактичний, профорієнтаційний, спортивно-оздоровчий.

1. Культурно-просвітні проекти передбачають створення умов для самовдосконалення молоді, її творчого розвитку за допомогою заходів розважального характеру, роботи майстерень, культурно-мистецьких гуртків, виставок, конкурсів, фестивалів. Метою культурно-просвітніх проектів є підвищення інтересу юнаків і дівчат до літератури, мистецтва, духовної спадщини свого народу і толерантності до культурної багатогранності світу.

Наприклад:

Проект “Золота спадщина” має на меті: допомогти підлітку в освітньому, духовному, інтелектуальному розвитку; сприяти його соціалізації та життєвому самовизначенню через залучення до культуротворчої діяльності, вивченню історії та культурних цінностей рідного краю, практичній участі у збереженні народних ремесел, звичаїв, традицій. Завданням проекту визначено:

  • допомогу в професійній орієнтації молодого покоління;
  • створення умов для творчого спілкування та співпраці дитячих організацій країни;
  • стимулювання співтворчості юних майстрів та майстрів-педагогів;
  • захист та творчу підтримку обдарованих підлітків у сфері прикладної творчості;
  • організацію дозвілля підлітків.

Проект реалізується у таких формах: тематичні конкурси, виставки, ярмарки, творчі майстерні, фестивалі, експедиції; гуртки моди, ткацтва, вишивки, іграшки, роботи по дереву та ін. ; семінари, практикуми, конференції, тренінги; навчально-методичні матеріали, відеофільми, збірники, буклети; творчі майданчики для спільної діяльності дітей та дорослих.

Програма “Гра – справа серйозна” обумовлена створенням дитячих колективів та об’єднань для реалізації інтересів і потреб підростаючого покоління у самовдосконаленні та саморозвитку засобами гри. Програма охоплює такі проекти:

“Гра як умова створення дитячих різновікових об’єднань” – проект має на меті створення умов для зустрічей, творчих вечорів; підготовки спеціалістів-ігротехніків.

“Гра в школі»” – проект, цільовим призначенням якого є залучення спеціалістів для розробки методик ігрової культури навчально-виховного процесу, розробки ділових ігор, тренінгів, що сприяють розвитку інтелекту й самовизначення особистості.

“Ігри, конкурси, змагання” – проект, метою якого є організація дозвілля засобами гри, організація видовищних, масових заходів, конкурсів, фестивалів.

“Комп’ютерна гра” – проект, спрямований на створення умов для оволодіння основами знань комп’ютерної

1 2 3 4