Понятие инновации в социальной работе

План

Сучасні трактування поняття "соціальна інновація"

Інновації в соціальній роботі

Класифікації нововведень

Дослідження соціальних інновацій і сфери їх застосування

Висновок

Список використаної літератури

Сучасні трактування поняття "соціальна інновація"

У сьогоденних дефініціях досліджуваного поняття знаходимо досить широкі його тлума­чення, а саме — соціальна інновація як а) нові ідеї, концепти тощо (перша група); б) процес здійснення змін (друга група); в) здійснення змін конкретно у поведінці людей (третя гру­па). Класифікація визначень побудована у та­кий спосіб: одна група логічно продовжує іншу — від найширшого трактування до найвужчого. Примітне, що у всіх трьох групах визначень соціальну інновацію автори пов'язують із ре­алізацією соціальних потреб.

У більшості літературних джерел дослідни­ки під "соціальною інновацією" розуміють нові ідеї у будь-якій формі від стратегій до продуктів, пов'язані із потребами суспільства (віднесемо їх до першої групи). Наприклад, соціальні інно­вації означають нові "стратегії, концепції, ідеї або організації, які відповідають соціальним потребам" [2]. Подібне ж визначення знаходимо в енциклопедії Вікіпедія: "соціальна іннова­ція стосується нових стратегій, концептів, ідей і організацій, пов'язаних з соціальними потреба­ми всіх типів — від умов роботи й освіти до роз­витку громад і здоров'я — і поширює та зміцнює громадянське суспільство" [3].

Вживаючи і роз'яснюючи поняття соціаль­но-політичних, державно-правових інновацій та інновацій у духовній сфері, відомий росій­ський вчений Ю. Яковець поняття інновації (нововведення) тлумачить як внесення у різно­манітні види людської діяльності нових елемен­тів (видів, способів), що підвищують результа­тивність цієї діяльності. У такому разі соціаль­но-політичні інновації включають нові форми організації громадських рухів і політичних партій, надання допомоги безробітним, пенсіо­нерам, дітям, організаціям охорони здоров'я тощо

Натомість державно-правові інновації включають нові форми організації державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) й управління на муніципальному, регіонально­му, національному і міждержавному рівнях, прийняттям або корегуванням правових доку­ментів, організації виборів і оновленням дер­жавних органів тощо. У свою чергу, інновації у духовній сфері проявляються у наукових відк­риттях, винаходах, гіпотезах, концепціях, те­оріях, конструкторських ідеях, художніх, му­зикальних, літературних та архітектурних сти­лях, театральних, кіно- і теленововведеннях. Інновації в цій сфері дають можливість вико­ристовувати найбільш ефективні форми осві­ти (педагогіки, методики, організації); вису­нення і закріплення нових етичних норм, ре­лігійних вчень, ідеологічних напрямків. Автор поділяє інновації за рівнем новизни на: епо­хальні, базисні, покращуючі, мікроінновації, псевдоінновації, антиінновації; за простором дії — на глобальні, цивілізаційні, національні, регіональні, локальні, точкові [4].

До другої групи віднесемо роботи, у яких соціальна інновація пов'язується з процесом здійснення змін (прийняття і впровадження рішень). Зокрема, Центр соціальних інновацій при Стендфордській бізнес-школі (Center for Social Innovation at the Stanford Graduate School of Business) заснував у 2003 p. тематич­не видання "Стендфордський вісник соціаль­них інновацій" (Stanford Social Innovation Review), в якому проголосив соціальну інно­вацію як процес віднаходження, забезпечення підтримки і впровадження оригінальних рі­шень для соціальних потреб і проблем. Згодом, уже в 2008 р. , в цих виданнях підкреслюється, що соціальна інновація це — найкраща конст­рукція для розуміння (і продукування) трива­ючої соціальної зміни та переформульовується й уточнюється її визначення як "нестанда­ртне рішення соціальної проблеми, яке є більш ефективним, доцільним, життєздатним (sustainable), або існуючі рішення, для яких створенні цінності виникають переважно для суспільства в цілому, ніж для окремих інди­відів" (курсив наш) [5]. У звіті британської дослідницької установи NESTA (National

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы