Сравнительный анализ английского и украинского фразеологии на примере фразеологизмов с прилагательными "хороший" и "злой"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛІ. Літературний огляд

§ 1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні

диференційні ознаки

§ 2. Класифікація фразеологічних одиниць

РОЗДІЛ II. Фразеологічні еквіваленти, аналоги та фразеологічні одиниці в англійській та українській мовах

§ 1. Три аспекти розгляду фразеологічних одиниць

§ 2. Англійсько-українські  еквіваленти

§ 3. Англійсько-українські фразеологічні аналоги

§ 4. Англійсько-українські безеквівалентні фразеологічні одиниці        

ВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ


ВСТУП

Актуальність теми обумовлена недостатньою розробкою багатьох питань, пов'язаних із фразеологічними одиницями. Фразеологія - це окраса мови і разом з тим могутній стилістичний засіб влучної і дохідливої передачі думки. Кожна мова відзначається своєю оригінальною фразеологією, що пов'язана з неповторністю побуту, звичаїв, культури та її загалом ментальності народу. У фразеології ще більшою мірою, ніж у лексиці, відображено національну картину світу. Саме фразеологічні одиниці повною мірою розкривають усі особливості мови, сприяють розвитку, розширенню необхідних знань у процесі перекладу.

За висловом Л. В. Щерби, мовна скарбниця сповнена всіляких готових думок, готових шаблонів, фраз, образів та зворотів, які також є багатим запасом матеріалів для новотворчості, для вираження нових думок і почуттів [5; 65]. У процесі функціонування фразеологічні одиниці з часом можуть оновлюватись, набувати нових значень, давати життя новому вислову. Виступаючи яскравим виражальним засобом мовного мистецтва, фразеологічні одиниці в той же час акумулюють знання про суспільство й природу, дають змогу побачити за ними початки національної культури, засвідчують тісний зв'язок з матеріальним і духовним життям народу.

Розробка даної теми є перспективною для дослідження лексичного устрою фразеологізмів англійської та української мов.

Предметом дослідження є зіставлення фразеологічних одиниць із прикметниками “добрий ” та ”злий” в англійській та українській мовах.

Об'єктом дослідження є фразеологізми української та англійської мов.

Мета даної роботи полягає у тому, щоб порівняти особливості лексичного устрою фразеологізмів англійської та української мов та знайти еквіваленти, аналоги та безеквівалентні фразеологічні одиниці у обох мовах.

Поставлена в роботі мета конкретизується через вирішення таких завдань:

1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології та її основні
диференційні ознаки;

2. Класифікація фразеологічних одиниць;

3. Три аспекти розгляду фразеологічних одиниць;

4. Англійсько-українські  еквіваленти;

5. Англійсько-українські фразеологічні аналоги;

6. Англійсько-українські безеквівалентні фразеологічні одиниці.

Матеріалом дослідження є фразеологізми, джерелом яких є наступні словники:

1. Баранцев К. П. Англо-український  фразеологічний словник

– К. ,1969. – 980с.

2. Balla M. I. English-Ukrainian Dictionary . V 1-2. – K. ,1996. – 752p.

3. Балла М. І. Українсько-англійський словник. – К. ,1996. – 712с.

4. НАНУ Фразеологічний  словник української  мови. Т. 1-2. – К. ,1999.   – 980с.

5. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. ,1990. – 1190с.

Практичне значення роботи. Даний реферат дасть можливість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные