Правовая охрана объектов промышленной собственности

План

1. Загальні положення.  

2. Суб’єкти права промислової власності 

3. Обмеження прав власника патенту та визнання патенту недійсним.  

4. Основні джерела правової охорони об’єктів промислової власності 

Список використаної літератури.  


1. Загальні положення

Визначення об’єктів промислової власності об’єктами правової охорони засвідчується виданими на них установленим законодавством порядком охоронними документами, якими в Україні є патенти на винаходи, деклараційні патенти на корисні моделі, патенти на промислові зразки, а також свідоцтва на знаки для товарів і послуг.

Патент - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на об’єкт промислової власності.

Саме право власності забезпечує можливість патентовласнику в межах строку дії патенту виготовляти й реалізовувати запатентовану продукцію на монопольній основі

Одним з головних завдань системи патентування технічних розробок є забезпечення стимулів для створення й використання нових об’єктів. Це досягається за рахунок того, що патентовласник дістає виключні права на використання запатентованих технічних рішень на обмежений період часу в обмін на публічне розкриття суті цих рішень.

Промислова власність встановлює права на такі об’єкти інтелектуальної власності, як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг (товарні знаки й знаки обслуговування), фірмові найменування та зазначення про походження товарів чи найменування місця походження товарів, а також припинення недобросовісної конкуренції.

При цьому промислову власність розуміють у найширшому значенні і поширюють не лише на промисловість, а й на сільське господарство, торгівлю, на всі продукти промислового чи природного походження.

Отже, термін «промислова власність» використовується через те, що її об’єкти оцінюються передусім з позиції промислової значущості, економічної ефективності, одержання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності.

Виходячи з цього, промислова власність є важливою складовою наукового, технічного, технологічного, а значить і економічного розвитку суспільства.

Патентне право на об’єкти промислової власності регулює майнові й пов’язані з ними немайнові відносини, які виникають у зв’язку зі створенням і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, які, як і твори науки, літератури й мистецтва, є результатами інтелектуальної діяльності людини. Але, якщо у творах науки, літератури й мистецтва основний предмет правової охорони - художня форма й мова, які визначають їх оригінальність, то в об’єктах патентного права цінність полягає в змісті технічних рішень.

Правова охорона об'єктів промислової власності базується на таких основних положеннях:

- правова охорона надається лише тим розробкам, які в офіційному порядку визнано патентоспроможними винаходами, корисними моделями й промисловими зразками;

- надання охорони передусім справжнім авторам об'єктів промислової власності;

- визнання за власником патенту виняткового права на використання запатентованого об'єкту.

Таким чином, обов'язковою умовою правової охорони є визнання патентоспроможною розробки патенту та право тільки його власнику виготовляти, застосовувати, ввозити, продавати або іншим чином уводити в обіг запатентований об'єкт промислової власності.

Необхідно наголосити, що формулюючи умови надання правової охорони винаходам, корисним моделям і промисловим зразкам в Законах України

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы