Правовая социология как составная правоведения

Правова соціологія як складова правознавства

 План

  1. Соціологія права чи правова соціологія — дискусійний характер визначення науки.
  2. Об’єкт і предмет правової соціології.
  3. Місце правової соціології в системі юридичних та інших гуманітарних наук.
  4. Структура правової соціології.
  5. Функції правової соціології.
  6. Методи правової соціології.

 Соціологія права чи правова соціологія — дискусійний характер визначення науки.

Пройшло майже 100 років з того часу, коли один із класиків соціології Еміль Дюркгейм, проводячи диференціацію основних напрямів соціологічного знання, виділив і такий напрям, як соціологія права. На V Міжнародному соціологічному конгресі (1962 р. ) соціологію права було офіційно визнано галуззю наукового знання. У наш час вітчизняна соціологія проходить стадію формування, а питання про її природу, об’єкт, предмет і місце серед інших суспільних наук залишається дискусійним. Тобто, існує декілька відмінних точок зору на питання приналежності правової соціології. Зокрема, серед соціологів домінує погляд, що (1) соціологія права — це соціологічна дисципліна. Деякі автори з числа юристів трактують (2) соціологію права як юридичну науку і як різновид загальної теорії права

А ще інші, (3) виділяючи теоретичну та емпіричну соціологію права, відносять першу до загальної теорії права, а другу — розглядають як самостійний напрям досліджень у межах правознавства в цілому. Висловлюють думку про те, що (4) соціологія права — це самостійна наука, яка являє собою новий напрям у вітчизняному суспільствознавстві.

Найбільш точною, як на мою думку, є точка зору, що (5) соціологія права – це міждисциплінарна галузь наукового знання, яка поєднує в собі пізнавальні ресурси юриспруденції як системи наук про право та державу і загальної соціології, як науки про загальні принципи відтворення, функціонування і зміни соціальних взаємодій. В цьому сенсі соціологія можлива і як юридична дисципліна (окрема галузь юридичної науки), і як соціологічна дисципліна (окрема галузь соціології).

Іноді в літературі з метою розмежування підходів соціологів і юристів до з’ясування предмету пропонується виділяти „соціологію права” як соціологічну дисципліну і „юридичну соціологію” як юридичну дисципліну. Але на теперішній час аналіз літератури вказує, що в більшості випадків ці поняття ототожнюються і це не впливає на перелік і висвітлення проблем.

 

  1. 2.                      Об’єкт і предмет правової соціології.

Об’єктивною підставою для виокремлення такої особливої галузі знань як правова соціологія служить те, що право — це важливий не тільки політичний та юридичний, але й соціальний інститут, якому належить найважливіша роль у соціальному контролі та соціальному регулюванні. Право — відносно самостійне суспільне явище, і в цьому розумінні воно є предметом юридичної науки. Але право також — складова суспільства, і в цьому розумінні воно є предметом правової соціології. Більше того, правові явища і процеси не можуть бути глибоко і всебічно вивчені поза їх зв’язком з суспільством як соціальною системою, тобто поза соціальними зв’язками. Проте, якщо для правової науки головну роль відіграє вивчення відповідної галузі права, яка втілена у систему законодавства, то для соціології права головне полягає у вивченні закономірностей у діяльності осіб: а) які приймають закони; б) які застосовують закони; в) на поведінку яких впливають норми права.

Отже, об’єктом правової соціології є соціально-правові відносини.

Предметом соціології права є закономірності в суспільних відносинах, за яких формуються правові норми і акти, закономірності соціальної зумовленості права,

1 2 3 4