Правовое состояние товарных и фондовых бирж

Зміст   

1. Поняття і види товарних  та фондових бірж. 3

2. Організаційно-правова форма товарної біржі 5

3 Правовий статус фондової біржі. 8

Список використаної літератури. 10

1. Поняття і види товарних  та фондових бірж.

Біржа визначається як сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торговельні операції шляхом укладення певного виду угод.  

Основними законами, що регулюють біржову діяльність в Україні є: закони: “Про товарну біржу” і “Про цінні папери та фондову біржу”.

Закон України “Про товарну біржу” визначає умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Згідно з ч. 1 ст

1 цього закону товарна біржа є організацією, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг щодо укладання біржових угод, виявлен­ня товарних цін, попиту і пропозицій товарів, вивчення, упо­рядкування і полегшення товарообороту і пов'язаних з ним торговельних операцій. Основна її мета — сприяти зведенню в одному місці (на біржі) попиту і пропозиції на певні товари, обслуговування їх обороту. Це характеризує біржу як економічну категорію.

Юридичними ознаками біржі є:

• постійне місцем взаємодії попиту і про­позиції, тоді як ярмарок лише періодично виконує цю функцію;

• зафіксований контингент клієнтів і відвідувачів.

• здійснення товарообігу поза біржею.

Фондова біржа — це біржа, що оперує цінними паперами, тобто грошовими документами, що засвідчують право во­лодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або про­центів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Об'єктами операцій фондової біржі є:

· акції;

· облігації рес­публіки, місцевих позик і підприємств;

· казначейські зо­бов'язання республіки;

· ощадні сертифікати;

· векселі.

З точки зору правового становища фондова біржа являє со­бою підприємство у формі акціонерного товариства, яке зосе­реджує в собі попит і пропозицію цінних паперів, сприяє фор­муванню їх біржового курсу.

Товарні біржі класифікуються на види залежно від ряду підстав:

1. Залежно від характеру асортименту товарів то­варні біржі поділяються на:

· вузькоспеціалізовані (предметом торгівлі на таких біржах є один вид товарів);

· спеціалізовані (предметом біржової торгівлі є, як правило, однотипні групи товарів); універсальні (предметом торгівлі є широкий асорти­мент різноманітних товарів).

2. Залежно від характеру біржових угод виділяють:

· біржі реального товару, на яких предметом купівлі-продажу є реаль­ний товар (як вироблений, так і намічений для виготовлення);

· ф'ючерсні, на яких здійснюється торгівля не реальними товарами, а контрактами;

· опційні,  предметом торгів на яких є тільки права на купівлю або продаж реальних товарів або контрактів на них у наступному періоді;

·

1 2 3 4

Похожие работы