Причина возникновения психологического направления в социологии

Причина виникнення психологічного напрямку у соціології.

Прогрес наукового знання XIX ст. охоплював усі існуючі галузі, а досягнення кожної з них впливало на розвиток останніх. Так було і з психологією. Значні досягнення біологічної науки зумовили виокремлення психології в самостійну галузь знання, впровадження в її методичний інструментарій кількісних і експериментальних методів дослідження, сприяли широкому використанню спостереження, біографічних матеріалів і т. д. Психологія поступово переходить від дослідження індивіда до вивчення механізмів індивідуальної та групової діяльності й поведінки. Розкривається понятійно-категоріальний апарат соціології, більш-менш чітко проступають контури розуміння суто психічних механізмів поведінки та діяльності суб'єкта; біологічна наука поступово розмежовується з біологією, екологією, філософією.

Криза натуралістичних спроб пояснення сутності суто-історичних явищ шляхом аналогії та редукції змусила шукати нові підходи в розумінні соціального. Матеріал із психології індивіда все ж не давав можливості пояснити такі масові явища колективної поведінки, як мода, паніка, групові інтереси, навіювання чи наслідування та ін.

Цей період інтенсивного становлення у психології, як і у інших науках, спостерігаються спроби визначити детермінанти індивідуальної та групової поведінки через які можна було пояснити загальні й універсальні форми суспільних відносин, зрозуміти таємницю механізмів соціального розвитку. Природно, що на фоні попередніх невдач, особливо філософії історії та окремих шкіл і напрямів у соціології, психологія не могла обминути цієї проблеми.

Подібно до географічної школи в соціології представники психологічної науки також зверталися в своїй творчості до вивчення окремих психологічних явищ та процесів абсолютизуючи їх значення, намагалися зобразити її як провідні фактори щодо соціально-історичного процесу

У зв'язку з цим розглянемо деякі психологічні теорії, з яких робилися спроби пояснити суспільство і людину через відповідні психологічні феномени.

В історію соціології включаються ті психологічні теорії, які не обмежувались аналізом суто психологічних явищ, так чи інакше намагалися розглядати проблеми суспільства, його інтеграційні та рушійні механізми життєдіяльності та розвитку. Інакше кажучи, до психологічного напрямку соціології, який інколи ще називають психологічною соціологією, або психологізмом у соціології, належать теоретичні системи, предметом дослідження яких є загальні закономірності та рушійні сили суспільного розвитку, а об’єктом виступає суспільство чи великі соціальні спільності.

У другій половині XIX ст. у психології та психологічному напрямі в соціології чітко виявляються різні підходи в методологічній і теоретичній орієнтаціях психологічних досліджень - номіналізм та реалізм. Як і в соціології, методологія номіналізму розглядає індивіда головним елементом і джерелом діяльності, тоді як реалізм стверджує, що дійсними носіями соціальної реальності є індивідуальні об'єкти - народ, маси, натовп, групи і т. п. В окремих концепціях цей принцип виявляється чітко, в інших транспортується в комбінації одного з другим.

Найвідомішими були концепції «психології народів», «натовпу», де перевага віддавалась аналізові спільностей, етносів, великих груп і теорії наслідування, інтеракціоналізму, інстинктивізму, де найбільш відомим різновидом останнього є психоаналіз З. Фрейда. Вони орієнтувалися на дослідження індивіда, котрий був вихідним пунктом побудови загальних концепцій суспільства або в розумінні його рушійних сил і механізмів розвитку.

Оскільки всі психологічні теорії спиралися на певний емпіричний матеріал, то кожна з них містила певні раціональні елементи наукового знання, що збагачувало соціологію і психологію. Водночас вони мали і певні вади,

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы