Примеры существующих технологий обучения

Приклади існуючих технологій навчання

  1. Програмоване навчання 
  2. Проблемне та проблемно-розвиваюче навчання
  3. Розвиваюче навчання

1. Програмоване навчання

Пошуки можливостей управління процесом навчання зв'язані з розробкою психологічних основ програмованого навчання. Цей метод був запропонований американським вченим Скіннером, як можливість логічної організації інформації і послідовного керування її засвоєнням. Його методика передбачала певний алгоритм вчення.

Програмоване навчання може бути як машинним (із застосуванням технічних засобів), так і безмашинним. Програмоване навчання припускає таку організацію навчання, коли студенти не можуть зробити наступного кроку в оволодінні знаннями, не опанувавши попередніми. Для цього навчальний матеріал розподіляється на невеликі порції, які розташовуються в точній логічній послідовності. Така побудова навчального матеріалу називається програмою. Означені порції послідовно подаються учням і можуть адресуватися як зоровому аналізатору (у вигляді тексту, креслень, схем, малюнків), так і слуховому (аудіокасети), або і тому, і іншому водночас [89].

Перше, ніж отримати наступну порцію знань, студент повинен належним чином довести, що він засвоїв попереднє. Тобто він весь час має подавати інформацію про те, як засвоюється матеріал. Ці операції може робити навчальна машина, або такий хід може визначатися викладачем. Принципової різниці тут немає.

Таким чином, програмоване навчання справді забезпечує контроль за кожним кроком пізнавальної навчальної діяльності і завдяки цьому дає можливість повністю управляти процесом навчання

Зворотний зв'язок діє весь час і дозволяє регулювати процес у відповідності з індивідуальними особливостями засвоєння. Забезпечується зовнішня активність кожного студента, бо відсутність активності негайно виявляється, сховати це неможливо. І, нарешті, кожний студент навчається в оптимальному для нього темпі, ритмі і стилі.

Дослідники прийшли до висновку, що програмувати можна і треба не тільки зміст знань, але й шляхи оволодіння ними, тобто розумову діяльність. Зокрема, вивчається, чи можливо програмувати процес формування узагальнених вмінь, евристичних розумових процесів, творчого мислення, для того, щоб керувати і внутрішньою активністю [45].

Програмовані підручники, які враховують уміння аналізувати, досліджувати приховані причини явищ, можуть навчити самостійно встановлювати причинні і наслідкові зв'язки, дозволяють розуміти і засвоювати матеріал. Проводяться дослідження ефективності програмованого навчання, вивчаються його місце і роль в навчальному процесі і методи поєднання з іншими видами навчання. При цьому враховується специфіка різноманітних навчальних предметів. Проводиться вивчення місця і функцій деяких типів навчальних приладів в системі програмованого навчання, вивчення дидактичних можливостей різноманітних навчальних приладів, психологічних вимог до них.

Треба сказати, що програмоване навчання не усуває викладача, не знижує його впливу на навчальний процес, а навпаки вимагає працювати над створенням системи питань і задач, що передбачає конструювання відповіді, бо саме це сприяє розвитку умінь аналізу та дослідження. В цих умовах викладач зможе активніше впливати на хід навчального процесу, успішніше здійснювати індивідуальний підхід у навчанні. На жаль, створення таких задач виявляє певну складність для викладачів, а також вимагає засобів керування у вигляді підказок, що не передбачається в ідеології програмованого навчання.


2. Проблемне та проблемно-розвиваюче навчання

Пpoблeмa - цe cфopмoвaнa в cвiдoмocтi суб'єкта cyпepeчнicть мiж знaнням i нeзнaнням, вiдoмим i нeвiдoмим, peaльним та iдeaльним, зpoблeним i нeзpoблeним, щe нoвим, якe пpeдcтaвлeнe пeвним виcлoвлювaнням, тa cфopмoвaними пoтpeбaми йoгo "зняти". B пepeклaдi з гpeцькoї це oзнaчaє ocoбиcтe зaпитaння, зaдaчa, зaгaдкa, щo вимaгaє нayкoвoгo пiдxoдy

1 2 3 4 5

Похожие работы