Проблема защиты информации

План

  1. Поняття комп’ютерної безпеки.
  2. Поняття про комп’ютерні віруси.
  3. Захист інформації від пошкоджень.
  4. Захист інформації від несанкціонованого доступу.
  5. Методи захисту від комп’ютерних вірусів.
  6. Засоби антивірусного захисту.
  7. Захист інформації в Інтернеті.
  8. Програмні заходи захисту інформації в комп’ютерних мережах.
    1. Поняття комп’ютерної безпеки

Проблема безпеки інформації в період загальної ін­форматизації, широкого впровадження е-технологій — одне із найгостріших питань сьогодення. Комплексне ви­рішення проблем безпеки інформації як складової час­тини національної безпеки держави в цілому ґрунтуєть­ся на розробці загальної стратегії. Необхідно створити єдину правову, організаційну та матеріально-технічну базу з урахуванням міжнародних норм і правил безпеки ін­формації, а також оптимізувати чинні в країні норматив­ні, організаційні та регламентуючі документи.

Важко дати загальне і всеохоплююче визначення понят­тя «комп'ютерний вірус». У деякому наближенні можна вва­жати, що комп'ютерні віруси — це програми-«паразити», які

можуть включати себе до інших програм та файлів («заража­ти» їх). Саме ця обставина і дає можливість вірусам розмно­жуватися і поширюватися. Людина, яка використовує заражену програму або файл, може й гадки не мати, що ця програма містить вірус.

Як і будь-які інші програми, віруси створюються людьми-програмістами. Мотиви для написання вірусів можуть бути найрізноманітнішими: від бажання перевірити свої сили в програмуванні до прагнення нашкодити людству. Законодавство більшості країн передбачає за створення вірусів адміністративну, цивільну і кримінальну відпові­дальність

Звичайно, якщо автор вірусів не афішує свою діяльність, виявити його дуже важко. Здебільшого автори вірусів залишаються анонімними. Втім, встановити особу автора вірусу та притягти його до відповідальності все-таки вдається.

Віруси, як і інші програми, можуть виконувати практич­но будь-які дії. Деякі віруси не приносять майже ніякої шко­ди, а лише розмножуються. Інші, порівняно безпечні віруси, видають на екран відволікаючі повідомлення. Однак існу­ють шкідливі віруси, які спричиняють «зависання» програм (припинення роботи програм) або несподівані перезаванта­ження комп'ютера. Нарешті, найнебезпечніші віруси можуть псувати або знищувати інформацію, яка зберігаєть­ся на дисках.

Віруси класифікують, використовуючи наступні ознаки:

1)  середовище, в якому знаходяться віруси;

2)  спосіб зараження середовища, в якому знаходяться віруси;

3)  спосіб активізації;

4)  деструктивні можливості;

5)  особливості алгоритму дії.

Інтернет стрімко входить у наше життя. Сьогодні це вже не тільки Всесвітня довід­кова система, але й засіб зв'язку, який з кожним днем усе ширше використовують не лише для особистого, але й для ділового спілкування й навіть для комерції.

Досі питаннями безпеки в Інтернеті займа­ються в основному спеціалісти, але через кілька років комерціалізація Інтернету до­сягне таких розмірів, що ці питання стануть звичними й для рядових громадян. До цьо­го треба готуватися вже зараз, а тому корис­но знати основні поняття комп'ютерної без­пеки, розуміти, про що йдеться, та володіти найпростішими прийомами самозахисту.

 

Мал. 5. 37. Зв'язок програми Internet

Explorer з іншими стандартними

системами Windows

В обчислювальній техніці поняття безпеки є досить широким. Воно охоплює й надій­ність роботи комп'ютера, і збереженість цінних даних, і захист інформації від уне­сення змін неуповноваженими особами, і збереження таємниці листування за допомо­гою електронного зв'язку. Звичайно, що у всіх цивілізованих країнах на захисті безпе­ки громадян стоять закони,, але у сфері об­числювальної техніки практика застосуван­ня правових норм поки що не досить розви­нута, а законодавчий процес не встигає за розвитком технологій. Саме тому надійність роботи комп'ютерних систем

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные