Проблемы и концепция развития информационных систем ОВД Украины

Проблеми і концепція розвитку інформаційних систем ОВС України

Засоби обчислювальної техніки почали активно використовуватись в органах внутрішніх справ (ОВС) з 1960-х років. Здебіль­шого сфера їх застосування обмежувалась аналізом статистичної інформації, веденням криміналістичних та інших обліків і контролем за станом розгляду заяв і повідомлень про злочини. Принципи побудови інформаційних систем ОВС відображали притаманний для того часу рівень розвитку технічних засобів і досягнень технології. Переважала централізована обробка інфор­мації, за умов якої безпосередній доступ споживачів інформації (практичних працівників ОВС) до банків даних був неможливий або незручний. При цьому практично для кожної нової задачі розроблялись окремі проектні рішення, що призводило до дублювання інформаційних масивів, неузгодженості між ними і нераціональної організації інформаційної системи в цілому. Ефективність використання інформаційних систем знижувалась через відсутність зв’язку між базами даних різних регіонів і несумісність форматів зберігання даних.

Поступово склалася ситуація, коли програмно-технічна база інформаційних систем ОВС застаріла і перестала відповідати вимогам користувачів. Крім зазначених вище можна назвати такі важливі недоліки:

  • дублювання процесів збирання та оброблення даних різними галузевими службами і на різних рівнях;
  • недостатні повнота, вірогідність і захищеність даних;
  • численність і недосконалість первинних облікових документів;
  • слабкий інформаційний зв’язок між обліково-реєстрацій­ними, оперативно-розшуковими та довідковими фондами різних служб;
  • недосконалість організаційно-кадрового забезпечення інфор­маційних підрозділів МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ та галузе­вих служб;
  • нераціональне використання фінансових коштів на підтримку і розвиток інформаційних систем;
  • недосконалість нормативно-правової бази.

Водночас загострення оперативного стану в Україні, збільшення обсягів інформації, що надходить і переробляється, зумовило гостру потребу в підвищенні ефективності всіх служб МВС на основі новітніх інформаційних технологій. Це підтверджується і нормативними документами, зокрема програмою боротьби з організованою злочинністю (Указ Президента України від 17

01997 р. № 837). Уже сьогодні в цьому напрямку спостерігаються певні позитивні тенденції, серед яких загальне підвищення комп’ютерної грамотності працівників міліції; збільшення переліку комп’ютерних інформаційних обліків (див. підрозд. 2); поширення використання сучасних засобів ком­п’ютерної техніки в діяльності всіх ланок ОВС; впровадження безпаперових технологій оброблення інформації; створення комп’ютерної мережі обміну інформацією.

Головною метою робіт, що проводяться, є забезпечення інфор­маційної підтримки діяльності ОВС:

  • оперативне отримання працівниками та підрозділами ОВС повної інформації, необхідної для розкриття, розслідування, попередження злочинів і розшуку злочинців у систематизованому та зручному для користування вигляді;
  • збирання та оброблення оперативної, оперативно-розшу­кової, оперативно-довідкової, аналітичної, статистичної і контрольної інформації для оцінювання ситуації та прийняття обґрунтованих оптимальних рішень на всіх рівнях діяльності ОВС;
  • ефективна інформаційна взаємодія з іншими правоохоронними органами і державними установами.

Інформаційний простір правоохоронних органів — приклад взаємодії

У 1997 році інформаційні системи Держкомкордону та МВС України було інтегровано в єдиний інформаційний простір. Основу ІС прикордонних військ України складає комплекс автоматизованого паспорт¬ного контролю «Кордон», який було адаптовано до нових пристроїв зчитування паспортів. ІС МВС України здійснює інформаційну підтримку в розкриванні та попередженні злочинів, установленні та розшуку злочинців, надає статистич¬ні, аналітичні та довідкові дані. У результаті нова система прикордонного контролю дає змогу за лічені секунди одержувати інформацію про будь-який суб’єкт, який перетинає кордон України. У Німеччині час реакції подібної системи на запит оператора складає всього

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные