Процесс изучения биографии писателя и его особенности

Процес вивчення життєпису письменника та його особливості

 

Зміст

Вступ. 2

І. Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості 4

ІІ. Принципи вивчення життєпису митця. 7

ІІІ. Джерела вивчення біографії 10

IV. Методи та прийоми вивчення життєвого та творчого шляху. 12

Висновки. 21

Література. 22

 Вступ

“Вивчення життєвого і творчого шляху письменника — важлива ланка в системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється тим що життя та діяльність визначного майстра слова є найкращим коментарем до його творів” ­[8, 186].

Тема дослідження є актуальною, бо хоч в теорії викладання літератури їй присвячено досить уваги, проте на практиці, як показують констативні спостереження, вивчення життєвого і творчого шляху митця викликає труднощі, вчитель не завжди вміє вдало подати матеріал, що призводить до зниження інтересу учнів до предмету. Окрім того, сучасна школа стоїть перед проблемою морального виховання особистості, а вивчення життєвого і творчого шляху письменника містить у собі значний виховний потенціал, окрім того, взаємовідношення вивчення біографії та власне літературного твору й досі залишаються не до кінця дослідженими.

Об’єктом дослідження є процес викладання української літератури в школі.

Предметом дослідження є процес вивчення життєпису письменника та його особливості.

Мета і завдання дослідження: аналіз поглядів провідних вчених-методистів на проблему вивчення біографії письменника, в тому числі усталених і новаторських; з’ясувати принципи, методи та прийоми вивчення життєпису, а також умови, за яких це вивчення є максимально ефективним. Джерела дослідження: підручники та посібники з методики викладання літератури Б. Степанишина, Є. Пасічника, Г. Токмань, В. Дробота, О. Демчука; численні методичні розробки вчених та вчителів, опублікованих у фаховій літературі: журналах “Українська мова і література в школі”, “Українська література в загальноосвітній школі”, “Українська мова й література ”, “Дивослово”, також автореферати захищених дисертацій з досліджуваної теми. Як додаткові джерела використовувалися дослідження з методики викладання російської та зарубіжної літератур

Вивчення біографії митця в школі на уроках літератури було предметом дослідження вчених І. Є. Каплан, В. М. Дробота (вивчення біографії митця в єдності з його творчістю, головна мета вивчення біографії – висвітлення творчої еволюції митця та еволюції його світогляду), Б. Степанишина (вивчення особистості письменника, тобто перехід від хроніки життя до світогляду; біографія як знайомство з особою письменника), Є. Пасічника (вивчення біографії у нерозривному зв’язку з творчістю письменника, життєпис як джерело формування моралі), Н. Волошиної, Г. Токмань (екзистенційне викладання життєпису); методистів-практиків О. Демчука (різноманітні типи уроків вивчення біографії), Л. Овдійчук, С. Кравчук, Н. Супринової, В. Андрусенко, Н. Фіщенко, С. Привалової, В. Захарової, С. Жили, яким належать розробки з вивчення життєвого та творчого шляху українських письменників і методичні узагальнення.


І. Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості

Існує ціла низка причин, з яких шкільне вивчення української літератури неможливе без розгляду життєвого та творчого шляху митця. Перш за все тому, що біографія – це ключ до творчості, на що часто вказували й самі письменники: "Про свої новели скажу тільки одно, — писав І. Франко, — що майже всі вони показують дійсних людей, котрих я колись знав, дійсні факти, на котрі я дивився, або про котрі чув від свідків, малюючи крайобрази тих закутків нашого краю, котрі я, як то кажуть, переміряв влас­ними ногами. В такім розумінні,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11