Профилактика негативных явлений в молодежной среде

Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі

Одним із важливих напрямів діяльності центрів соціальних служб для молоді сьогодні є профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі (наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, правопорушень, ВІЛ/СНІДу). Програми профілактики негативних явищ розраховані на проведення профілактичної роботи передусім серед неповнолітніх та молоді, їхніх батьків, на професійну допомогу, що надається педагогічним колекти­вам навчальних закладів. Особлива увага приділяється дітям та молоді, схильним до адиктивної поведінки, неповнолітнім, які перебувають на обліку в кримінальній міліції, а також непов­нолітнім та молоді, які засуджені умовно, з відстрочкою вико­нання вироку, та неповнолітнім і молоді, які звільнилися з місць позбавлення волі, безпритульним та бездоглядним дітям.

Основним змістом у системі соціально-профілактичної ро­боти є:

  • соціальне-педагогічна профілактика;
  • соціально-психологічна допомога;
  • соціальна адаптація і реабілітація.

Соціальне-педагогічний характер діяльності центрів ССМ активно реалізовується шляхом накопичення і удосконалення форм і методів первинної профілактики [2]. У профілактичній роботі, як свідчить аналіз інформаційно-аналітичних та статис­тичних звітів центрів ССМ, працівники центрів віддають пе­ревагу масовим формам роботи. Практично кожний четвертий масовий захід (акція, фестивалі, конкурси), організований цен­трами ССМ, і був присвячений питанням профілактики нега­тивних явищ саме у молодіжному середовищі.

У діяльності центрів ССМ широко поширені такі масові форми роботи, як акції "Молодь - за здоровий спосіб життя", різноманітні конкурси, вистави, просвітницька робота, яка вклю­чає лекторії, розробку та розповсюдження інформаційно-рек­ламних листівок профілактичного спрямування, виступи на радіо, в телепередачах по формуванню і збереженню знань та навичок здорового способу життя, розрахованих на широкий загал дітей та молоді.

Однією з найпоширеніших і, на думку центрів ССМ, ефектив­них форм профілактичної роботи, що досить часто використо­вується у практиці, залишається лекційна робота, яка насичується новітніми технологіями та прийомами. 43% загальної кількості лекцій, проведених центрами ССМ, були присвячені питанням профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, соціаль­ної підтримки молоді девіантної поведінки та осіб, котрі поверну­лися з місць позбавлення волі

Під час лекцій використовуються профілактичні програми вітчизняних та закордонних авторів, при­водяться дискусії, вікторини, рольові ігри тощо.

Варто звернути увагу, що для профілактичної роботи фахівці центрів соціальних служб для молоді широко викорис­товують масові профілактичні акції, які організовують під час Всесвітніх днів без тютюну, боротьби з наркотиками, боротьби зі СНІДом. До проведення масових профілактичних акцій цен­три ССМ активно залучають різноманітні творчі колективи, котрі підсилюють інформаційні фактори емоційними. Одночас­но фахівці та волонтери організовують роздачу пам'яток, бук­летів, листівок профілактичного змісту, засобів контрацепції; проводять експрес-опитування, вікторини, конкурси малюнків, плакатів, спортивні змагання тощо. Нерідко практикуються індивідуальні консультації спеціалістами різного профілю.

Соціально-психологічна допомога молоді девіантної повед­інки надається як в індивідуальній, так і груповій формі. Спец­іалісти ЦССМ впроваджують в практику роботи тренінги для підлітків та молоді з девіантною поведінкою з метою зняття схильності до конфлікту, агресивності, а також для формуван­ня здорових навичок і норм поведінки. Тренінги проводяться працівниками центрів ССМ у період функціонування таборів, у різних молодіжних і підліткових клубах, у притулках для не­повнолітніх тощо.

Соціально-психологічна допомога клієнтам надається пере­важно через систему спеціалізованих служб центрів ССМ:

- консультпункти (стаціонарні та виїзні), громадські приймальні, школи здорового способу життя, лекторії, "Телефони довіри", пункти медико психологічного консультування.

Стаціонарні консультативні пункти створюються як на базі ЦССМ, так і на базі закладів освіти (у школах-інтернатах, гур­тожитках навчальних закладів), Міністерства внутрішніх

1 2 3

Похожие работы