Программы, основанные на теории нечетких множеств

Програмні продукти, що грунтуються на теорії нечітких множин

У навколишньому світі дуже рідко трапляється мати справу із завданнями, позбавленими якого-небудь елемента невизначеності. Управлінські рішення практично завжди доводиться приймати за умов неповної інформації.

Але в чому полягає суть невизначеності фінансових даних? Невизначеність виникає, як правило, через дефіцит інформації, що має відношення до розв’язуваного завдання. Це може бути неповна, фрагментарна, не цілком надійна чи суперечлива інфор­мація. Такий тип невизначеності найчастіше є причиною елементарних помилок фізичного експерименту і її в принципі можна усунути. Допустимо, що в результаті відшукання нової інформації чи виключення фрагмента даних з помилками невизначеність зменшилася. Тоді кількість отриманої чи вилученої у результаті цієї дії інформації може бути прийнята за зміну невизначеності. Однак не будь-яка фінансова невизначеність може бути усунута в результаті одержання нової інформації. Свідоме прийняття рішення за умов обмеженої невизначеності, у всій його складності, часто неминуче для людини. Розв’язан­ня завдань з динамічного керування портфелем цінних паперів у реальному часі, що пов’язане з необхідністю швидкої перевірки великої кількості вирішальних правил, змушує експертів оперувати якісними параметрами — «принципами» поведінки об’єктів. Нечітка логіка надає можливість описувати такі «принципи», оперувати даними, що відомі неточно. Це істотно скорочує тривалість настроювання і роботу керуючих систем.

Програма «CubiCalc» (Hyper Logic) (рис. 25) — найпотужніший пакет, що реалізує методи нечіткої логіки у вигляді експерт­ної системи з нечіткими правилами (орієнтовна ціна — $1500). Вона застосовується для ситуаційного моделювання у сфері політики, економіки і фінансів, для керування за умов неповноти і неточності інформації. За допомогою CubіCalc успішно розв’язу­ються завдання динамічного керування у фінансовому плануванні, керування технологічними процесами і динамічним моделюванням у складних предметних галузях з якісно змінюваними параметрами

Ця програма може працювати як у пакетному, так і в інтерактивному режимі. Вбудовані засоби проектування дають змогу редагувати нечіткі правила як у вихідному тексті (подібно до мови «З»), так і в графічному поданні. Пакет має розвинутий інтерфейс користувача, легкий в освоєнні. Його можна використовувати як частину складних комплексів, з обміном даних за протоколом Wіndows DDE.

Программа «RuleMaker» здійснює первинне оброблення даних і автоматично будує нечіткі правила для CubіCalc. Її призначення — оброблення масивів даних, виділення груп даних за ознаками (кластеризація), виявлення зв’язків між виділеними групами (побудова правил). Оскільки межі кластерів задаються нечітко, то висновки роблять із зазначенням ступеня їхньої вірогідності: «краще / гірше», «можливо» і т. д. (приблизна ціна — $295). Пакет «FuzіCalc» ґрунтується на принципах нечіткої логіки. Поняття нечіткої логіки, зазвичай, використовується у вузькому і широкому розумінні. У вузькому значенні — це просто деяка нетрадиційна множинна логіка. У ширшому змісті нечітка логіка сприймається як синонім теорії нечітких множин, що оперують складними об’єктами з розмитими межами. Тут питання про належність до множини — це питання ступеня належності.

Програмний пакет «FuzіCalc» належить до добре відомого типу програм — електронних таблиць — і призначений для збереження даних і їх оброблення, а також для виконання простих розрахунків і оцінок. Оснований на нетрадиційних принципах (багатозначній логіці) і орієнтований на широке коло користувачів, не спокушених у сучасній математиці і програмуванні, цей пакет абсолютно унікальний, тому що дає

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные