РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ФІЗИКИ

 План

 1. Фізичні задачі, їх значення і місце у навчальному процесі.
 2. Класифікація задач з фізики.
 3. Методи, способи і прийоми розв'язування фізичних задач.
 4. Методика розв'язування задач з фізики.
 5. Організаційні форми розв'язування задач на уроках.

 1. Фізичною задачею називають певну проблему, яка в загальному випадку розв'язується за допомогою логічних умовиводів, математичних дій та експерименту на основі законів фізики.

У методичній літературі під задачами зазвичай розуміють доцільно підібрані вправи, основне призначення яких полягає у вивченні фізичних явищ, формуванні понять, розвитку логічного мислення учнів і прищепленні їм умінь застосовувати свої знання на практиці.

Розв'язування задач є невід'ємною складовою частиною навчального процесу, бо дозволяє формувати і збагачувати фізичні поняття, розвиває фізичне мислення учнів, їх навички застосування знань на практиці. У процесі розв'язування задач формуються працелюбність, допитливість розуму, самостійність у судженнях, виховується інтерес до навчання, загартовується воля і характер, розвивається вміння аналізувати явища, узагальнювати відомості про них тощо. Велика роль задач у здісненні політехнічного принципу навчання. Розв'язування задач є способом перевірки і систематизації знань, дає можливість раціонально проводити повторення, розширювати і поглиблювати знання, сприяє формуванню світогляду, знайомить з досягненнями науки, техніки т. п.

Усе це дозволяє говорити про розв'язування задач як метод навчання. Вважають, що без розв'язування задач курс фізики не може бути засвоєний.

Фізичні задачі використовуються для:

 • створення проблемних ситуацій;
 • повідомлення нових знань;
 • формування практичних умінь і навичок;
 • перевірки глибини і міцності засвоєння знань; повторення і закріплення матеріалу;
 • розвитку творчих здібностей учнів та ін.

Розв'язування задач є складовою частиною майже кожного уроку. На комбінованих уроках їх використовують двічі: при опитуванні учнів та при закріпленні вивченого матеріалу

Для організації повторення підбирають комбіновані задачі. Задачі є ефективним засобом контролю знань учнів.

 2. Задачі відрізняються одна від одної за багатьма ознаками: за змістом, за способом задання, за дидактичною метою та ін. Класифікація задач за певними ознаками дозволяє раціонально здійснювати їх підбір та розробити методику їх розв'язування. Існують різні класифікації задач. Нижче наведена одна з можливих класифікацій.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ

За змістом:

 • конкретні,
 • абстрактні,
 • з міжпредметним змістом,
 • технічні,
 • історичні,
 • з певних розділів курсу фізики.

За дидактичною метою:

 • тренувальні,
 • творчі,
 • дослідницькі;
 • контрольні.

За способом подання умови:

 • текстові,
 • графічні,
 • експериментальні,
 • задачі-малюнки ( або фотографії),

За ступенем складності:

 • прості,
 • середньої складності,
 • складні,
 • підвищеної складності,

За вимогою:

 • на знаходження невідомого,
 • на доведення,
 • на конструювання,

За способом розв'язування:

 • експериментальні,
 • обчислювальні;
 • графічні.

Розглянуту класифікацію задач не можна вважати досить повною, оскільки одна й та ж задача може бути віднесена до різних груп, проте вона досить зручна в застосуванні. У цю класифікацію не ввійшли також якісні задачі.

 

3. У залежності від того, які логічні операції застосовуються при розв'язанні задач, розрізняють методи розв'язування - аналітичний, синтетичний, та аналітико-синтетичний.

Аналітичний метод полягає у розчленуванні задачі на кілька простіших задач. Розв'язування починають з шуканої величини. У результаті аналізу відшукують закономірність, що зв'язує шукану величину з заданими. Якщо в закономірність входять крім шуканої величини інші

1 2

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные