Реальность и фантастика в произведении Джонатана Света "Путешествия Гулливера"

Реальність та фантастика в творі Джонатана Світа „Мандри Гул лівера”

 

 Вступ

 Актуальність теми курсової роботи обумовлена зростаючим інтересом українського суспільства до культурологічної проблематики, до симптомів глибоких соціальних перемін, що відбуваються в Україні і світі, потребою осмислити минуле, сьогодення та заглянути в майбутнє своєї країни і всього світу. Саме сфера культурних знань сприяє формуванню у особистості широкого світобачення, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності.

 Розробленість теми:

 Курсова робота підготовлена на основі вивчення виявлених літературних джерел, в яких відображено досліджувану тему.

 Серед опрацьованих джерел слід виділити сам роман Джонатана Свіфта “Мандри Гуллівера” [12], наукові праці А. Дейча [4], І. Дубашинського [6], В. Муравйова [10], Д. Урнова [16], Л. Тимофєєва [20] та сучасні підручники по історії зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ вв. С. Артамонова [1], та М. Урнова [15].

 Перша частина курсової роботи являється свого роду передмовою до розуміння та дослідження актуальної теми курсової роботи, закріплює знання в сфері історії англійської літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. та допомагає зв’язати весь комплекс розрізнених проблем минулого, сучасного та майбутнього другої та третьої частини праці в єдине гармонійне ціле.

 Друга частина роботи досліджує та детально розкриває всю суть реальностей та фантазій роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера” і докладно висвітлена в роботах І. Дубашинського [6], В. Муравйова [10], Д. Урнова [16] та Л. Тимофєєва [20]

 Третя частина курсової роботи опрацьована за літературними джерелами В. Муравйова [9] та Д. Урнова [16].

 Мета курсової роботи визначається важливістю і актуальністю проблем сучасної світової літератури в цілому і західної культури, особливо, в переддень можливої зміни типу культури і існуючої планетарної цивілізації.

 Отже, мета даної роботи полягає у детальному вивченні та дослідженні процесів та самої суті еволюції існуючої англійської літератури ХVІІ–ХVІІІ ст. , зокрема роману Дж. Свіфта “Мандри Гуллівера”, результати дослідження систематизувати і синтезувати в єдине ціле.

 Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

-       виявити та проаналізувати тематичну літературу за темою курсової роботи;

-       вивчити за сучасними підручниками історію англійської та зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ вв. , що є передумовою до розуміння самої сутності курсової роботи;

-       вивчити та дослідити реальність та фантазії в романі Джонатана Свіфта “Мандри Гуллівера” в перекладі з англійської за редакцієюю Ю. Лісника [12];

-       конкретизувати фантазії та реальність в “Мандрах” Дж. Свіфта у другому розділі курсової роботи;

-       охарактеризувати “фантастичний реалізм” у вказаному творі;

-       застосувати на практиці загальнонаукові теоретико-методичні положення та закріпити набутті знання в сфері історії зарубіжної (зокрема англійської) літератури шляхом примінення їх у своїй курсовій роботі.

 Методи дослідження: обумовлені об’єктом і предметом курсової роботи. Для дослідження фантазії та реальності у романі Свіфта розкрито особливий характер творчості письменника, внутрішній світогляд і громадсько-політичну діяльність самого автора роману, дано порівняльний аналіз Гуллівера Дж. Свіфта та Робінзона Д. Дефо, застосовано системно-діяльністний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням якісного та кількісного (в меншій мірі) аналізу.

 При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.

 Крім того укладено список літератури за темою роботи.

 Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми.

 Курсова робота складається з трьох основних розділів:

  1. Особливості творчості Свіфта;
  2. Фантастика та реальність у вказаному романі;
  3. Вказаний роман
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11