Роль учителя в подготовке к кооперативного обучения. Работа в парах

Групові уроки завжди мають дві ме­ти: спочатку треба визначити ака­демічний рівень знань і виховну ме­ту; визначити взаємовідносини, потребу вироблення певних умінь і розвитку мислення. Друга мета, виховна,— спілкування.

2. Визначення кількості учнів у групі

Кількість учнів у групі впливає на досягнення мети. Вирішуючи це питання, враховуйте такі фактори:

а) радимо починати парами або з трійки, в яких мусить працю­вати кожен;

б) заняття, які вимагають ширших умінь і спеціалізацій, краще ор­ганізовувати в більших групах (три-чотири особи);

в) чим більша група, тим більше вимог до взаємин учасників групи;

г) часто завдання саме вимагає певної кількості учнів у групі;

д) кількість людей у групі зале­жить також від часу: короткий час — менша група і менший обсяг завдань.

3. Склад групи

Щоб досягти мети, важливо пра­вильно організувати групи. Врахо­вуйте такі обставини:

а) диференційовані групи пере­важно кращі. Бажано включати в одну групу і слабших, і кра­щих учнів;

б) створені вчителем групи наба­гато кращі. Вчитель може ви­робити специфічні умови для учнів, які не вміють працювати з іншими або роблять це з труд­нощами;

в) учні повинні разом працювати в групі до завершення завдан­ня. Навіть якщо з'являються проблеми, групи не можна роз­бивати, бо учні ніколи не нав­чаться, як вирішувати пробле­ми. Групи, які мають труднощі, потребують більше уваги й до­помоги вчителя, але краще, ко­ли вони самі подолають ці труднощі.

4. Підготовка класу

Перед заняттям разом розмістити парти таким чином, щоб учні си­діли один навпроти іншого і між групами був перехід, це полег­шить можливість співпраці. Бажа­но виробити систему, щоб учні швидко й тихенько організували­ся в групи.

5

Підготовка матеріалів

Друга частина

1. Пояснити, якими повинні бути взаємини між учнями

Учні краще працюватимуть, коли знатимуть, що успіх залежить від того, як кожний виконає свої обов'язки. Вони мають одну спіль­ну мету та несуть взаємну відпові­дальність. Кожен знає, що повинен робити. Діляться матеріалами.

Мета всього класу — разом одно­часно завершити роботу в групах.

2. З'ясувати, які знання вимагаються

Пояснити, як треба моделювати дослідження. Обговорити з учнями важливість поєднання матеріалу з минулим, теперішнім і майбутнім. Перевірити, чи всі зрозуміли зав­дання.

3. Пояснити критерії успіху

Учні разом з учителем можуть виро­бити критерії оцінювання, потрібні для доброї оцінки дослідницької роботи:

а) закінчити вчасно — необхідно заз­начити тривалість роботи (ЗО хв. );

б) вказати на правильну відповідь;

в) задати певну кількість ідей, наприклад п'ять ідей, які під­тримують думку групи;

г) виховна мета — підкреслити не­обхідність позитивного став­лення в групі один до одного (навести приклади).

4. Організувати індивідуальну відповідальність кожного в групі

Кожен мусить самостійно виконати певні завдання. Учні тоді знають, що треба робити кожному; можна вимагати відповіді,

1 2 3 4 5 6

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные