Семейные доходы и структура их использования

Сімейні доходи. Структура їх використання

Величина реальних доходів населення залежить не тільки від розмірів грошових доходів, обсягу безоплатних і пільгових по­слуг, а й від рівня цін на предмети споживання і тарифів на послу­ги, величини квартирної плати, ставок податків. Слід також ура­ховувати наявність безробіття, тривалість робочого дня, необхід­ність соціального захисту особи тощо. Показник реальних доходів населення найповніше характери­зує рівень добробуту населення через сімейні доходи. Сім'я є пере­дусім демографічним поняттям і початковою економічною лан­кою. Це об'єднання людей, засноване на шлюбі або повній спорід­неності і пов'язане спільністю побуту, сімейним доходом і взаєм­ною відповідальністю. Найважливіша функція сім'ї — народжен­ня і виховання дітей. У зв'язку з цим значний економічний інтерес становить матеріальна основа відтворення сім'ї — сімейний до­ход. Доход на душу населення найповніше характеризує його ве­личина не в середньому масштабі країни, а його розмір, що ре­ально складається в кожній сім'ї.

Джерела сімейних доходів досить різноманітні. Це оплата праці, надходження із суспільних фондів споживання, доходи від індиві­дуальної та кооперативної діяльності, доходи від особистого підсоб­ного господарства. Всі ці джерела сімейних доходів мають трудове походження.

Частину доходів сім'я одержує із суспільних фондів споживання у вигляді безоплатних послуг, грошових виплат і натуральних видач.  Це в основному пенсії, стипендії, допомоги, дотації на путівки до санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих таборів відпочинку, на утримання дітей у дошкільних закладах. Цим джерелом переважно користуються багатодітні сім'ї

У його формуванні закладена праця всього суспільства і водночас кожного працездатного члена сім'ї.

У сімейному бюджеті зростає роль доходів від власності, особис­того підсобного господарства, а також від індивідуальної трудової діяльності.

Структура сімейних доходів за своїми джерелами досить різно­манітна. Вона залежить від структури суспільних відносин країни, рівня розвитку продуктивних сил.

У нас немає єдиної статистики сімейних доходів, але можна на­вести таку структуру грошових доходів населення. У 2000 р. в Україні ( у відсотках до підсумку) вони становили: оплата праці 48,9, надходження виручки від продажу продуктів сільського гос­подарства — 5,2, пенсії, допомоги та стипендії — 21,0, доходи від продажу іноземної валюти — 4,8. Хоча тут не враховані всі гро­шові доходи населення, можна зробити висновок, що в сімейних доходах основним доходом залишається оплата праці.

Сімейний доход не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум, тобто нижчий, ніж вартість набору товарів і послуг, роз­рахована за нормами і нормативами споживання і забезпеченості населення першочерговими життєвими засобами. Прожитковий мінімум використовується для встановлення мінімального рівня доходів сімей, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і пільг.

Крім прожиткового мінімуму має враховуватись оптимальний споживчий бюджет — набір життєвих засобів, розрахований за нормами і нормативами споживання, які задовольняють розумні раціональні потреби людей. Цей бюджет використовують для оцін­ки досягнутого рівня життя населення і вибору найбільш ефектив­них шляхів його підвищення. Сімейні доходи використовуються для придбання про­дуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів культури і по­буту, автомобілів, витрачаються на соціально-культурні та побу­тові послуги, заощадження тощо. Зростання доходів веде не тільки до більш повного задоволен­ня потреб сім'ї, а й змінює структуру напрямів і переваг викорис­тання сімейних доходів. При цьому виявляються деякі

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные