Синонимия в немецком и украинском языках

Зміст 

Вступ

Основна частина

Розділ І Синонімія сучасної української мови

1. 1 Історія виникнення синонімів

1. 2 Поняття про синоніми

1. 3 Класифікація синонімів

Розділ ІІ Синонімія сучасної німецької мови

2. 1 Поняття про синоніми

2. 2 Семантичні відмінності слів в синонімічному ряді

2. 3 Класифікація синонімів

2. 4 Склад синонімічного ряду

Розділ ІІІ Переклад - один з шляхів взаємодії національних культур і засіб комунікації

3. 1 Загальні проблеми перекладу

3. 2 Особливості перекладу синонімів в синонімічному ряді

Висновки

Бібліографія

 

ВСТУП 

 Переклад традиційно і з повним правом розглядають як один із найважливіших шляхів взаємодії національних культур, як дієвий спосіб міжкультурної комунікації. Метою будь-якого перекладу є необхідність донести до читача, який не володіє мовою оригіналу і ближче ознайомити його з відповідним текстом. Перекласти – означає точно і повно висловити засобами однієї мови те, що вже висловлено засобами іншої мови в нерозривній єдності змісту і форми. Між словами в мові спостерігаються різного роду зв’язки

Ці зв’язки діють не ізольовано один від одного, а тою чи іншою мірою обумовлено. Беручи до уваги складність всієї системи зв’язків, для вивчення, як правило, береться той чи інший вид зв’язків між словами і розглядається у можливій ізоляції від інших взаємозв’язків. Предметом розгляду в даному випадку є синонімічні зв’язки і слова, відношення між якими обумовлені даними зв’язками, тобто, ми розглядатимемо синоніми. І моєю

Темою дослідження є зіставлення синонімів в німецькій та украінській мовах.

Актуальність теми полягає у важливості вивчення синонімів для перекладознавства та практики викладання іноземних мов.

 Яскрава синонімія сучасної мови, незалежно української, чи німецької – є одним з багатьох доказів її словникового багатства. Вона дає можливість висловити детальну оцінку думки, можливість урізноманітнити мову, робить мовлення більш образним, дієвим і виразним. Синонімія – явище завжди глибоко національне, вона утворюється в різних мовах різними шляхами. В українській мові, як більшою мірою і в німецькій, синоніми з’явились в результаті утворення нових слів на основі існуючого словникового матеріалу, в результаті поповнення словникового запасу за рахунок лексики територіальних чи професіональних діалектів, частково також жаргонів, або в результаті засвоєння іншомовних слів з лексики інших мов.

 Об’єкт дослідження-синоніми в німецькій та українській мовах.

Під синонімами розуміють мовні одиниці або структури, які відрізняються формально, проте мають подібне або однакове значення і тому співпадають в корні значення. Синоніми, позначаючи одне явище дійсності, зазвичай, називають його по-різному – наприклад, виділяючи в предметі, що називається, різні його властивості, або характеризуючи даний предмет з різних точок зору. Саме тому синоніми, позначаючи один і той самий предмет чи поняття, як правило, не є по відношенню одне до одного абсолютно ідентичними словами, як з точки зору семантики, так і з точки зору своїх емоційно-стилістичних властивостей. Вони майже завжди відрізняються одне від одного 1) певними відтінками лексичного значення, 2) емоційно-експресивним

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы