Система интеллектуальной собственности

План

1. Характеристика основних понять.  

2. Поняття інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності 

3. Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності 

4. Законодавча база та правові засади інтелектуальної власності 

5. Структура національної системи охорони інтелектуальної власності 

Список використаної літератури.   


1. Характеристика основних понять

Інтелект (з лат. - «пізнання», «розуміння», «розум») - це здатність до мислення, раціонального пізнання, це здатність регенерувати нову інформацію, тобто таку, якої не було.

Творчість - це цілеспрямований процес пошукової діяльності людини, результатом якої є щось якісно нове, з притаманною йому неповторністю, унікальністю, оригінальністю тощо. Творчість може мати різні результати своєї матеріальності. Залежно від результатів її поділяють на духовну (художня, літературна), науково-технічну (виробнича, технічна, наукова), виконавську (майстерність артистів, дикторів), комбіновану тощо (рис. 1. 1).  

Рисунок 1

1 - Класифікація творчості

Важливим є поняття інтелектуальної власності, яке поєднує у собі терміни інтелект та творчість.

Інтелектуальна власність (ІВ) - це права на результати розумової діяльності людини у науковій, виробничій, інформаційно-технологічній та інших сферах, які є об’єктом цивільно-правових відносин у частині права кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Інтелектуальна власність може бути майнова і немайнова.

Майнова ІВ - це право, що виникає у творця на досягнутий результат творчої діяльності, подібне до права власності, яке виявляється в особи, працею котрої створено матеріальну річ (пристрій, прилад, механізм, нові інформаційні технології тощо). Можна сказати, що це економічний результат інтелектуальної праці людини.

Немайнова ІВ - це сукупність особистих моральних, психічних, логічних, духовних та інших прав людини, які не можуть відчужуватися від їх власника внаслідок самої природи.

ІВ може бути подана такими засадами (рис. 1. 2):

- авторське право і суміжні права;

- право на об’єкти промислової власності;

- право на нетрадиційні об’єкти ІВ.  

Рисунок 1. 2 - Класифікація інтелектуальної власності

Авторське право і суміжні права - це комплекс відносин, які виникають у зв’язку зі створенням і використанням літературних, музичних, художніх, кінематографічних творів, а також наукових праць.

Суміжні права - це права на такі об’єкти як виконавська діяльність артистів, фонограми, передачі організацій ефірного і кабельного мовлення тощо.

Промислова власність(ПВ) - це твори людини у будь-якій сфері її діяльності, які оцінюються передусім з позицій промислової значущості, економічної ефективності, отримання прибутку під час їх використання у виробничій діяльності. Об’єктами ПВ є винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, географічні вказівки походження товарів тощо.

На об’єкти ПВ можуть видаватися патенти, які захищають зміст цих рішень, які знайдені авторами.

Право на нетрадиційні об’єкти ПВ - це правова охорона таких результатів інтелектуальної діяльності як, наприклад, сорти рослин, комерційна таємниця (секрети виробництва, зокрема ноу-хау) тощо.

Гудвіл (імідж, ділова

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные