Система социальной защиты от профессиональных рисков

ПЛАН

Система соціального захисту від професійних ризиків.  

Організаційна модель соціального страхуванння.  

Категорії осіб, захищені системою соціального страхування.  

Послуги Фонду.  

Фінансування Фонду.  

Список літератури.  


Система соціального захисту від професійних ризиків

Ризик стати жертвою нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання в Україні в 5-8 разів вищий, ніж у розвинених країнах світу. Щорічно у нас на підприємствах травмується близько 130 тисяч чоловік, з них 2,5 тисячі гинуть, близько 15 тисяч стають інвалі­дами, понад 12 тисяч одержують професійні за­хворювання. При цьому потерпілий втрачає пра­цездатність, позбавляється можливості заробляти кошти на життя для самого себе і своєї сім'ї. Тому держава впроваджує належний захист працівників шляхом обов'язкового соціального страхування - особливої галузі соціальної політики, спрямованої на забезпечення стабільності життєвого рівня людини.

Розвиток системи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на вироб­ництві має більш як столітню історію. Спершу ця система страхування була створена в 90-і роки минулого століття у Німеччині під керівництвом канцлера Бісмарка. Сьогодні майже в усіх країнах світу соціальне страхування від нещасних випадків визнано першочерговим соціальним і гуманітарним завданням, для чого розроблено спеціальне зако­нодавство, створені відповідні виконавчі органи

Роботодавець, як відомо, є центральною фігу­рою в охороні праці. Він відповідає за безпеку і здоров'я працівника, гарантує йому компенсацію за шкоду, заподіяну його здоров'ю. Враховуючи, що така відповідальність для багатьох підпри­ємств загрожує значними, а для середніх і малих -непосильними матеріальними витратами, робото­давці в країнах з ринковою економікою охоче пе­рекладають цю відповідальність на спеціалізовані страхові організації, фінансова база яких завдяки солідаризованим коштам внесків здатна витрима­ти практично будь-які навантаження.

Нині згідно з Програмою діяльності уряду Держнаглядохоронпраці з участю інших міні­стерств та відомств завершує розробку проекту За­кону «Про соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворю­вань». Одночасно розробляються необхідні норма­тивні акти, здійснюються інші підготовчі заходи з тим, щоб, як це й передбачено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1995 р. № 632-р, створити до 1 липня ц. р. механізм реалізації соціального страхування від нещасних випадків - нового виду соціального захисту пра­цюючих в Україні.

Надаючи особливого значення вирішенню цього завдання, парламент країни ЗО жовтня 1995 р. прийняв постанову про проведення найближчим часом у Верховній Раді парламентських слухань щодо законодавчого забезпечення наступного ре­формування системи соціального страхування.

Створення самостійної системи обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків передбачалося нашим Комітетом ще в концепції вдосконалення управління охороною праці, схва­леній Радою Міністрів України в 1990 році. При цьому ми виходили з того, що автономне стра­хування у відчутній і наочній формі націлює роботодавців на вжиття заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, не допускає прихованого перерозподілу коштів, як це може мати місце при одночасному страхуванні ризиків (у зв'язку із старістю, від захворювання, у разі безробіття). Але, найголовніше, окрема система страхування від нещасних випадків передбачає вищий ступінь соціального захисту працюючих.

Такий підхід базується на громадській думці у більшості країн світу, згідно з яким жертви війни або виробництва

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные