Сложносокращенные слова и аббревиатуры в украинском делопроизводства

Дотримуючись вимоги лаконічного, максимально стислого письма, під час укладання ділових паперів на позначення по­нять чи значень широко користуються системою скорочень, яка розроблена й рекомендована Держстандартом України (ДСТУ 3582 — 97), що чинний від 1998 року.

Основні правила скорочення:

1. Скороченню підлягають різні частини мови. Одне й те саме скорочення застосовується для всіх граматичних форм од­ного й того самого слова, незалежно від роду, числа, відмінка й часу.

2. Неприпустиме одне скорочення для двох різних за зна­ченням слів без додаткового пояснення.

3. У скороченому слові слід залишати не менше ніж дві букви, незалежно від прийому, який використовується. Під час відсікання крапка ставиться, а під час стягування ні.

4. Скорочення слова до однієї початкової літери припус­кається тільки для загальноприйнятих скорочень:

к. (карта), м. (місто), с. (сторінка) та ін

5. Іменники та інші частини мови, крім прикметників і дієприкметників, скорочують лише за наявності їх у переліку особливих випадків скорочень слів. Під час скорочення іменників ураховуються відмінкові закінчення однини або множини:

д-р (доктор),                д-ри (доктори)

м-во (міністерство),      м-ва (міністерства) та ін.

6. Прикметники й дієприкметники, що закінчуються на:

-авський              -ентальний         -ільський

-адський              -енький               -інський

-ажний               -ерський              -ірський

-азький                -еський                -істий

-айський              -ецький                -ічий

-альний                -євий                   -ічний

-альський            -ивний                  -кий

-аний                   -инський             -ний

-анський              -ирський              -ній

-арський              -истий                 -ований

-ативний             -иський                -овий

-атський             -ицький               -овськнй

-ацький               -ичий                  -одський

-евий                   -ичний                 -ольський

-енський              -іальний               -Орський

-ельний                -івний                  -ський

-ельський             -івський              -уальний

-енип                   -ійний                  -чий

-енний                  -ійський               -яний

-енський              -ільний                 -янський

скорочують відсіканням цієї частини слів.

7. Прикметники, що закінчуються на: -графічний, -логічний,

-помічний,  -навчий скорочують відсіканням частини слова:

-афічний, -огічний, -омічний, -авчий:

географічний — геогр. , соціологічний — соціол. і под.

8. Прикметники, що утворені від власних імен, скорочуються відсіканням частини -ський:

шевченківський — Шевченків, франківський — франків, і под.

9. У прикметників, утворених від географічних назв і назв народів (як в етнографічному. г-так і в адміністративному значенні), зберігають найповнішу для розуміння форму ско­рочення:

грузинський народ

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные