Социальная работа как наука и профессиональная деятельность

План

  1. Становлення соціальної роботи як науки і професійної діяльності.
  2. Основні поняття і категорії соціальної роботи.
  3. Закони і принципи соціальної роботи.  

 

   Особливу роль в розвитку теорії соціальної роботи при дослідженні практики соціальної роботи на рівні індивіда відіграли теорії З. Фрейда, Б. Скіннера, Ж. Піаже.

   Так, Фрейд проаналізував механізми функціонування соціальних інститутів, розглянув основні стимули людської діяльності, розвинув психоаналітичну концепцію особистості.

   Скіннер розглядав проблеми, зв'язані з управлінням поведінкою людей. Він вважав, що важливо враховувати такі 3 фактори, як подію, яка викликає певну реакцію людини, саму реакцію і її наслідки.

   Піаже зосередив свою увагу на проблемах соціалізації дитини.

   Група як специфічний феномен теж активно досліджувалась вченими. Курт Левін був одним з перших, хто почав вивчати малі групи, внутрішньогрупові відносини, роль лідера, психологічний клімат в групі. Він досліджував також механізми і способи вирішення конфліктів.

   А. Зандер розробляв проблеми, зв'язані з груповою динамікою. Пізніше групова динаміка стає однією з методик терапевтичної допомоги.

   Управлінські аспекти в теорії соціальної роботи вивчалися такими вченими, як М. Фолет, Ф. Селзнік, Р. Мертон.

   Зокрема, М. Фолет в роботі "Динаміка управління" (1940р. ), яка є однією з перших робіт в області управління, розглядала питання, зв'язані з науковою організацією робочого місця.

   Ф. Селзнік виступає в 1956р. з концепцією організаційного управління і розвитку, в основі якої лежить принцип кооперації і співробітництва.

   Цікавими є дослідження Р. Мертона, який одним з перших почав досліджувати питання бюрократії як рівня та інституту влади. У своїй відомій праці "Соціальна теорія і соціальна структура" (1957) він також розглядає протиріччя, які виникають між "бажаним" і "законним" у людей, які перебувають на різних соціальних сходинках суспільства.

   Не можна не згадати про дослідження М

Річмонд, яка розробила методи соціальної терапії, її знаменита книга "Що таке соціальна терапія" протягом багатьох років користувалася значним попитом серед соціальних працівників.

   В останні десятиріччя розвитоку соціальної роботи як цауки і професійної діяльності сприяли дослідження зарубіжних вчених, таких як: Б. Андерсон, А. Браун, Л. Гібс, М. Доел, Ф. Майєр, П. Павленок, О. Панов, АЛінкус, М. Пейн, Ш. Рамон, Й. Фішер, Є. І. Холостова, Т. Шанін, С. Шардлоу та ін.

   Значний вклад у розвиток теорії соціальної роботи в Україні внесли: І. Грига, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, І. Мигович, Н. Ничкало, В. Полтавець, В. Сидоров та інші.

   Важливим компонентом системи логічно впорядкованого знання є понятійний апарат науки – сукупність понять, категорій, термінів, які дозволяють в загальній формі відобразити ті явища, які вивчаються даною наукою.

   Прийнято розрізняти поняття двох рівнів.

   Перший – це поняття, що відображають емпіричний досвід соціальної роботи, це результати спостережень і експериментів.

   Другий – це поняття, що утворюються шляхом інтерпретації первинних понять і логічних операцій над ними – теоретичні поняття.

   Найбільш важливі, ключові поняття, складають основу її апарату, – і називаються категоріями.

   Виділяють наступні групи понять і категорій соціальної роботи:

1 2 3