Социально-педагогические и психологические технологии социальной работы

Соціально-педагогічні та психологічні технології соціальної роботи 

  Процес соцiального виховання вiдбувасться не тiльки в дитинствi, а й протягом усього життя людини. Вiн здiйснюється соцiальними iнститугами — як спецiально призначеними для цього (сiм’я, школа i т. iн. ), так i такими, для яких виховання не є основною функцiсю.

Предмет соцiальної педагогiки — виховання людини в соцiумi, формування самостiйної, морально-гармонiйної особистостi, яка вiдчуває вiдповiдальнiсть за вибiр свого життєвого шляху, творчу реалiзацiю своїх здiбностей, прагнень. Соцiальна педагогiка покликана надавати освiтньо-виховну допомогу соцiальному становленню людини. Соцiальний працiвник повинен знати основи соцiальної педагогiки i вмiти здiйснювати соцiально-педагогiчний вплив. Науковцi стверджують, що ефективнiсть соціальної роботи цiлком залежить вiд позитивного ставлення до соціальної допомоги якщо не всiх, то хоча б бiльшостi громадян країни, вiд їхнъої людяностi, активностi у вдосконаленнi суспiльного життя. А формування цих рис та усвiдомлення взаємодопомоги як соцiально цiнної поведiнки грунтується на успiхах соцiалъноТ педагогiки, котра покликана

Технології соцiальної роботи

Вiтчизняне соцiальне виховання iнформацiйного перiоду має гармонiзувати ставлення iндивiда до суспiлъного житгя та держави до iндивіда, створити умови, щоб iідивiд розвинув вiдчуггя того, що вiн є провiдним соцiальним суб’єктом i навчився дiяти вiдповiдно до цього статусу. Без соцiального виховання, регульованого соцiальною педагогiкою, соцiальна робота перетворюсться на сизифову працю подолання наслiдкiв, коли причини iх весь час посилюються.

Людина с надзвичайно складним соцiальним органiзмом, а її взаємини з содiальним середовищем опосередковуються багатоманiтнiстю зв’язкiв, тому процес її соцiальної адаптації, як правило, вимагає застосування цiлого комплексу методик i технологiй (педагогiчних, психологiчних, економiчних, медичi-iих i т. iн

) Спецiальне видiлення педагогiчних методiв i технiк певною мiрою є умовним, бо ж в дiйсностi вони взаємопов’язанi з усiма iншими. Крiм того, враховуючи спрямованiсть впливу насамперед на психiку iндивiдiв, соцiально-педагогiчнi технологИ знаходяться у тiснiй взасмодії з психологiчними.

Слiд пiдкреслити, що бiлъшiсть педагогiчних технологiй, методик i процесiв виховного впливу вiдображають певнi сторони загальних техiнологiй соцiальної роботи — адаптації, реабiлiтацiї i т. iн.

Пiд соцiально-педагогiчними технологiями можна розумiти сгпособи створення умов для позитивного саморозвитку, соцiальної адаптації i соцiального захисту клiєнта шляхом виховного впливу на його особу та поведiнку.

У розпорядженнi соцiальноi педагогiки — цiлий комплекс методiв, якi дозволяють соцiальному працiвнику створити умови для позитивного саморозвитку клiєнта, його соцiальної адаптації i захисту, тобто досягти цiлей i завдань соцiальної роботи.   

При використаннi цих методiв слiд виходити iз таких принципiв:

• принцип конкретно-iсторичного пiдходу, тобто видiлення провiдних напрямкiв на основi ретельного вивчення i аналiзу обстановки, наявних сил i можливостей;

Соцiальне виховання, особливо дорослих людей — це, в першу чергу, самовиховання, партнерське спiвробiтництво соцiального працiвника з клiєнтом. Повага до суверенiтету особистостi клiєнта зумовлена не тiльки етичним кодексом соцiального працiвника, а й прагматичними обставинами без прагнення до самовиховання i перевиховання, за вiдсутностi у клiєнта активно позицii будь-який виховний вплив буде неефективним.

2. Поняття “соцiалъно-педагогiчна технологiя” в науковiй лiтературi з’явилосъ лише у 90-х рр ХХ ст.  

Бiля джерел технологiзації соцiально-педагогiчної дiяльностi стояв А. Макаренко, хоча сам термiн “педагогiчна технологiя” в його публiкацiях не

1 2 3

Похожие работы