Социально-психологические аспекты мотивации занятости

Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості

Трудова мотивація є однією з найгостріших проблем, що постають у процесі трансформації економіки та формування нового якісного стану зайнятості, притаманного ринковим відносинам. Саме зміни у ставленні до праці висвічують результативність перебудови форм власності та господарювання і, зрештою, дієвість ринкових механізмів. Однак нова трудова мотивація, позначена прагненням людей до раціональної зайнятості, виробляється у ринкових умовах не автоматично, а лише за наявності цілої низки сприятливих обставин, особливо тих, що впливають на соціальне самопочуття населення.

Тому сьогодні надзвичайно важливо зрозуміти мотиваційні механізми поведінки населення на ринку праці, зокрема дослідити структуру трудової мотивації безробітних та особливості їхнього ставлення до праці.

Соціальна орієнтованість сучасного ринкового господарства — не тільки визначальний чинник гуманізації суспільних відносин, а й запорука його ефективності. Показником соціальної націленості ринкової економіки та грамотності соціально-економічної політики, зокрема політики зайнятості, вважається забезпечення гармонійної взаємодії об'єктивної та суб'єктивної компонент системи регулювання зайнятості [1, с. 35]. Об'єктивна компонента — це принципи й заходи державного регулювання зайнятості, покликані забезпечувати громадянам рівні можливості самовизначення виду діяльності й фаху, гарантувати кожному право на професійну підготовку і вільний вибір місця праці, а також формувати високий і стабільний рівень зайнятості, сприяти вдосконаленню її структури, оптимальному функціонуванню ринку праці. Крім того, ці заходи мають гарантувати захист суб'єктів на ринку праці з пріоритетною увагою до захисту безробітних [1, с. 39—40]. Суб'єктивну підсистему регулювання зайнятості творять внутрішні характеристики населення, що виступають як рушійні сили його поведінки у сфері праці. Йдеться, насамперед, про мотиваційні механізми зайнятості. Важливість регулювання зайнятості зумовлюється нагальною необхідністю заміни примусових трудових відносин на дієві мотиваційні механізми [2, с

58].

Динамічний зв'язок між обома підсистемами, необхідний для функціонування зайнятості як цілісного феномена — власне системи, певною мірою визначається впливом ціннісних регуляторів на кожну з них. Ці регулятори цілеспрямовано враховуються або й спрацьовують автоматично при формуванні практично кожного з елементів державної політики зайнятості. Тому ефективна політика щодо зайнятості населення неможлива без опори на аксіологічні механізми, які на суспільному рівні «втручаються» у ринкові процеси у сфері праці [3, с. 8]. Своєрідним підґрунтям державної політики зайнятості виступає, зокрема, аксіологічний аспект трудових прав населення, вартісні засади корелювання форм і рівня соціального захисту з категоризацією відповідних верств населення, ціннісна спрямованість різних професій та видів праці.

Дія ціннісних регуляторів зайнятості особливо виразно простежується у суб'єктивній підсистемі. Внутрішні рушії поведінки людини у сфері праці тісно пов'язані з її ціннісними орієнтаціями. Отже, аксіологічний підхід до зайнятості дає можливість розуміти мотиваційні аспекти трудової поведінки та враховувати їх у державній політиці щодо зайнятості, насамперед з метою формування у населення бажаних для суспільства соціально-психологічних установок на участь в економічній діяльності — від вибору сфери, форми, місця зайнятості до власне процесу праці.

Між мотивацією зайнятості та мотивацією праці, попри тісну спорідненість механізмів відповідних процесів та переплетення проявів, існують істотні відмінності. Тому без розмежування цих понять неможливе однозначне окреслення предмета дослідження. Вважається, що «зайнятість» —це залучення населення до праці, яке формально підтверджується обліково-статистичними показниками. Відповідно мотивацію зайнятості треба розглядати як систему суб'єктивних (пов'язаних з механізмами свідомості людини) чинників, що регулюють процеси працевлаштування та

1 2 3 4 5 6

Похожие работы