Социальное страхование и его место в социальной защите

працюючим особам:

– покриття витрат Фонду, пов'язаних із здійсненням обо­в'язкового державного соціального страхування.

Допомоги з тимчасової непрацездатності виплачуються за­страхованим по соціальному страхуванню на основі лікар­няних листків, що видаються лікувальними установами пра­цюючим робітникам і службовцям. Розмір допомоги залежить від кількості днів непрацездатності, середньої заробітної пла­ти (доходу), причини втрати працездатності.

При визначенні суми допомоги враховується причина тим­часової втрати працездатності, а також перелік категорій, які мають право на пільгові умови її призначення.

Допомога по вагітності і пологах виплачується застрахо­ваним по соціальному страхуванню жінкам за час дородової і післяродової відпустки, виходячи з середньоденної заробітної плати і тривалості відпустки по вагітності і пологах.

Допомога при народженні дитини за рахунок коштів соці­ального страхування нараховується застрахованим жінкам у разі народження дітей у розмірі чотирьох мінімальних зар­плат на кожну дитину. В окремих випадках може нарахову­ватися додаткова допомога.

Допомога на поховання за рахунок Фонду державного со­ціального страхування виплачується сім'ї померлого, або особі, яка здійснила поховання у разі смерті громадянина, що перебуває у трудових відносинах з підприємством, організа­цією чи установою; працівника, який втратив роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі з ліквідацією підприємства, установи чи організації, скорочен­ням чисельності або штату працівників, за яким зберігалась середня заробітна плата за попереднім місцем роботи на пері­од працевлаштування, але не більше як три місяці; особи, яка не перебувала у трудових відносинах, але сплачувала страхові внески; аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, сту­дента вищого навчального закладу очної форми навчання, учня ПТУ у розмірі, встановленому чинним законодавством (150 грн. ).

У разі смерті пенсіонера допомога виплачується за рахунок коштів, з яких виплачувалася пенсія, при смерті безробітно­го – за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайня­тості населення

У разі смерті інших категорій населення допомога на поховання може виплачуватися за рахунок кош­тів місцевих бюджетів.

Інші види виплат і видатків за рахунок коштів Фонду соціального страхування здійснюються у встановленому чин­ним законодавством порядку.

Розміри допомог по тимчасовій непрацездатності визнача­ється профспілковим комітетом (а там, де його немає аадміністрацією підприємства, установи, організації) і залежать від причини тимчасової непрацездатності і загального трудового стажу. Профспілкове членство до уваги не береться.

Відсоток оплати лікарняного листка встановлюється відповідно. і постанови Кабінету Міністрів України "Про обчислення розміру допомоги по тимчасовій працездатності".

Тривалість загального трудового стажу встановлюється власником або уповноваженим ним органом підприємства, установи, організації відповідно до записів у трудовій книжці. У випадку її відсутності або коли у трудовій книжці немає відповідного запису, що підтверджує загальний трудовий стаж, подаються: довідка, військовий квиток, виписки з наказів, особові рахунки і відомості про видачу заробітної плати, інші документи, що мають дані про місце і час роботи, служби, навчання тощо у порядку, затвердженому постановою Кабінету. Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 "Про затвердження Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у цій", у частині випадків, передбачених п. 2, 3,'4 зазначених вище Правил.

Особам, які застраховані на умовах добровільного страху­вання, період сплати ними збору на обов'язкове

1 2 3 4 5 6 7 8