Социальное страхование и его место в социальной защите

соціальне страхування (страхових внесків), зараховується до загального трудового стажу на підставі довідки Фонду соціального страхування про сплату збору на обов'язкове соціальне страхування (страхових внесків).

Оскільки відповідно до п. 1 названих вище Правил обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності визначається на день настання непрацездатності, то у період хвороби він не перераховується. Наприклад, на момент захворювання 01. 05 98 р. - у Петрова В. І. загальний трудовий стаж складав 7 років 11 місяців, 27 днів. Хворів він 2 місяці. Незважаючи на те що у період хвороби його загальний трудовий стаж був уже більше 8 років, допомогу по тимчасовій непрацездатності за весь період хвороби йому слід заплатити у розмірі 80% заробітку.

При вирішенні питання про розмір оплати листка непра­цездатності особам, які мають на своєму утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років (учні до 18 років) слід зазначити, що до числа дітей, які знаходяться на утриманні, відносяться як діти, що прожи­вають разом з батьками, так і ті, що не живуть з ними, якщо один з батьків утримує їх повністю або частково, наприклад, виплачує аліменти

Враховуються як рідні діти, так і всино­влені пасербниці і пасинки, що фактично утримуються на кошти робітника або служ­бовця.

До числа утриманців не включаються діти. що знаходяться на повному державному забезпеченні.

Висновки

Необхідність соціального страхування обумовлена потре­бою у формуванні таких соціальних фондів, за рахунок яких працездатним громадянам можна було б гарантувати їхнє фі­нансове забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності або втрати роботи. Перерви у роботі, викликані об'єктивними причинами (хворобою, травмами, вагітністю, безробіттям тощо) не можуть бути оплачені за рахунок фонду заробітної плати, тому держава зобов'язана створити такі умови, за яких втрачені доходи були б компенсовані суспільством за рахунок спеціальних джерел. Визначення джерел, принципів, умов формування відповідних соціальних фондів та порядку їх­нього використання на вказані цілі здійснюються у процесі створення і функціонування системи соціального страхуван­ня.

Система соціального страхування повинна базуватися на таких загальних принципах:

–   солідарності (перерозподіл коштів між працездатними і непрацездатними, здоровими і хворими, працюючими і безро­бітними);

–   обов'язковості (охоплення соціальним страхуванням усіх працюючих за наймом, участь застрахованих осіб у форму­ванні відповідних фондів);

–   рівноправності всіх застрахованих осіб (стосовно зобо­в'язань на фінансування витрат, прав і гарантій);

–   державних гарантій щодо виплат із соціального страху­вання;

–   контролю за формуванням і використанням фондів со­ціального страхування.

В Україні система соціального страхування включає такі види:

–   у разі тимчасової втрати працездатності;

–   у разі безробіття;

–   медичне обслуговування;

–   пенсійне забезпечення.

Джерелами соціального страхування в Україні є відраху­вання підприємств, організацій і установ різних форм влас­ності, кошти населення, бюджетні кошти та інші джерела.

З метою упорядкування системи соціального страхування та ефективного використання коштів створюються відповідні соціальні фонди, до яких належать Фонд соціального страху­вання України, Фонд сприяння зайнятості населення та інші.

Фонд соціального

1 2 3 4 5 6 7 8