Социальное страхование и его место в социальной защите

страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків. Його основни­ми завданнями є: забезпечення надходжень і акумуляція збо­ру на обов'язкове соціальне страхування та інших коштів, призначених для фінансування видатків на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, інших видів допомоги, вста­новлених законодавством, а також на санаторно-курортне лі­кування та оздоровлення працюючих та їхніх сімей; здійснен­ня заходів щодо забезпечення виплат допомог та інших ви­трат тощо.

Основними джерелами Фонду є:

–   збір на обов'язкове соціальне страхування (крім збору на обов'язкове соціальне страхування у разі безробіття);

–   надходження за путівки на санаторно-курортне лікуван­ня та оздоровлення;

–   добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб;

–   інші надходження,

Збір на обов'язкове соціальне страхування є головною статтею доходної частини Фонду соціального страхування України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності, їхні об'єднання, бюджетні, громадські та інші уста­нови й організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, філії, відділення та інші підрозділи суб'єктів під­приємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи, розташованої на території іншої, ніж платник зборів, територіальної громади, сплачують збір на обов'язкове соці­альне страхування до Фонду в розмірі 4% від фактичних витрат на оплату праці. Підприємства, установи й організації, на яких працюють інваліди, цей збір до Фонду соціального страхування сплачують з витрат на оплату праці за винятком фактичних затрат на оплату праці інвалідів.

Список використаної літератури

 1. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. – К. : Вища школа, 1997.
 2. Допомоги по соціальному страхуванню // Все про бухгалтерський облік. –1999. –№10. –с. 24
 3. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування” // Финансовая консультация. –№7-8. –с. 22-23
 4. Нове у соціальному страхуванні // Баланс агро. –2001. –№4. –с. 42-50
 5. Сакацька З. Соціальне страхування: проблема троьх дат // Бухгалтерія. –2001. –№17/1. –с. 39-43
 6. Система державного соціального і пенсійного страхування // Вісник ПСУ. –2001. –№27. –с. 50-57
 7. Соціальне страхування // Податки і бухгалтерський облік
  –2001. –№73. –с. 53
 8. Соціальне страхування // Финансовая консультация. –2001. –№7-8. –с. 5-22
 9. Соціальне страхування: історія і проблеми // Соціальний захист. –1999. –№2. –с. 43-52
 10. Ставки зборів до Фонду соціального страхування // Записки бухгалтера. –2001. –№6. –с. 31
 11. Фінанси / за ред. Опаріна В. П. –К. : Вища школа, 2000. – с. 154.
 12. Юрій С. І. , Бескид Й. М. Бюджетна система України. – К. : НІОС, 2000. –с. 398.
1 2 3 4 5 6 7 8