Современные тенденции развития социологической теории

ПЛАН

Вступ

1. Характерні риси сучасної соціології

2. Функціонолізм – як один з основних теоретичних напрямків  у сучаснiй соцiологiї

3. Конфлiкцiонiзм в сучаснiй  соцiологiї

4. Інтеракціонізм в сучасній соціологічній теорії

Висновки

Список використаної літератури 


Вступ

Соціологічна теорія ніколи не зупинялася в своєму розвиткові, тому і в наш час вона перебуває в постійному русі, пошуці, вдосконаленні та видозміні. Цю динамічність теорії можна пояснити її природою. Теорiя це  є спроба зрозумiти значення нашого досвiду.   Ми мусимо якось ухопити швидкоплиннi подiї та знайти спосiб, щоб їх описати та пояснити.   Тiльки тодi ми можемо передбачати новi подiї та впливати на свiт навiть навколо нас у бажаному напрямку. Теорiя - це "сiтка" ,  яка нам необхiдна, щоб досягти цих цiлей, щоб "упiймати" факти у їх взаємовiдношеннях.   Саме теорiя  дає  можливiсть побачити взаємозв'язок подiй, що не є очевидним з одних лише даних про факти.

Бiльш того можна сказати, що теорiя - це низка взаємопов'язаних форму-лювань,  яка забезпечує пояснення певного класу  подiй,  тобто  - дозволяє так зв'язати ту чи iншу множину фактiв,  що дає можливiсть їх зрозумiти.

Крiм того,  теорiя  дозволяє  нам органiзувати пошуки нових знань про багато рiзних, часто загадкових сторiн нашого досвiду. За роки розвитку соцiологiї соцiологи розробили досить багато теоретичних пiдходiв (Perspectives)

Що таке   теоретичний  пiдхiд?  Коротко  на  це  питання  можна      вiдповiсти таким чином: теоретичний пiдхiд  є  способом  бачення  ряду особливостей свiту,  це орiєнтацiя,  яка передбачає певнi методи вивчення соцiального  досвiду та пошуки його пояснення.

Прихильники рiзних пiдходiв ставлять  стосовно  суспiльства  дещо рiзнi питання,  й завдяки тому дають нам рiзнi образи соцiального життя.

Вам не  пропонують  сприйняти  одну  модель  соцiального свiту та вiдкинути всi iншi. Скорiше теоретичнi пiдходи є засобами - розумовими конструктами  -  що дозволяють вам чiтко уявити собi той чи iнший об'єкт.

Будь яка певна теоретична модель завжди обмежує досвiд i дає, так би мовити,  " тунельний " образ дiйсностi.   Але добра модель одночасно розширює горизонт бачення дiйсностi.

У сучаснiй соцiологiї найчастiше видiляють три основних теоретичних   пiдходи: функцiоналiстський,   конфлiкцiонiстський   та  iнтеракцiонiстський.   Розглянемо сучасні тенденції розвитку соціологічної теорії.  

1. Характерні риси сучасної соціології 

Протягом XX ст. західна соціологія зазнає величезних змін і нині являє собою надзвичайно складну систему ідей, гіпотез, концепцій, теорій, методів дослідження й способів опису різноманітних соціальних явищ. При цьому практично всі сучасні соціологи активно використовують ідеї і принципи класичної соціології, керуючись ними як компонентами власних концепцій або відштовхуючись від них як від банку ідей, що мають самостійну цінність.

Незважаючи на неоднорідність і суперечливий характер сучасної західної соціології, вдається виділити низку її характерних рис. Опираючись на думки відомого американського соціолога П. Сорокіна, можна узагальнити ці риси наступним чином:

• Інтернаціоналізація сучасної соціології, тобто зростання кількості праць з

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы