Становление юридической ответственности различных органов и лиц за нарушение права собственности на землю

План

Вступ

  1. Дисциплінарна відповідальність за порушення земельних прав.
  2. Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав.
  3. Цивільна відповідальність за порушення земельних прав.
  4. Кримінальна відповідальність за порушення земельних прав.
  5. Земельно-правова відповідальність за порушення земельних прав.

Висновок


 

Вступ

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямо­ваність економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Згідно зі ст. 14 Конституції України право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону. Важливим є положення ст. 55 Основного закону, за якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Важливою гарантією права земельної власності фізичних та юридичних осіб є встановлення відповідальності органів вико­навчої влади та місцевого самоврядування за його порушення. Так, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування без рішення суду не мають права втручатись у здійснення власником повноважень щодо володіння, користу­вання і розпорядження належною йому земельною ділянкою або встановлювати непередбачені законодавчими актами до­даткові обов'язки чи обмеження. Зазначені органи несуть відповідну відповідальність за шкоду, заподіяну їх неправомірним втручан­ням у здійснення власником цих повноважень.

Шкода землевласникам може бути заподіяна не тільки втру­чанням у здійснення повноважень власності або обмеженням їх прав на земельну ділянку, а й виданням актів, що порушують права власників землі. У разі видання органом виконавчої влади або місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належ­ною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним

Звичайно, це здійснюється у су­довому порядку, хоча чинне законодавство не перешкоджає самому органу визнати свій акт недійсним, якщо будуть вияв­лені порушення вимог законодавства при його прийнятті. Проте у будь-якому разі збитки, завдані власникам земельних ділянок внаслідок видання протизаконних актів, підлягають відшкоду­ванню у повному обсязі органом, який їх видав.

  1. 6.     Дисциплінарна відповідальність за порушення земельних прав.

 Дисциплінарна відповідальність за порушення земельних прав Земельним кодексом України, не передбачена. Однак у практиці використання й охорони земель дисциплінарні проступки скоюються часто, а винні в їх скоєнні громадяни притягаються до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

Усі порушення, що стосуються земельних прав, пов'язані з порушенням трудової дисципліни в земельних відносинах і носять характер дисциплінарних проступків, тягнуть відповідальність згідно з порядком, визначеним Кодексом законів про працю України.

Дисциплінарними проступками також є, наприклад, невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами сільськогосподарських культур, з водною і вітровою ерозією, порушення агротехнічних правил, правил зберігання і застосування хімічних препаратів, що призвели до погіршення земель тощо.

Такі дисциплінарні правопорушення можуть вчинятися як рядовими працівниками сільськогосподарських підприємств, керівниками середньої ланки, спеціалістами, так і керівниками підприємств, їх заступниками. У випадку усунення цих порушень нема необхідності застосування (після дисциплінарних заходів) заходів адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Наприклад, якщо декілька тонн мінеральних добрив замість розміщення їх у приготовленому складі були залишені на полі і внаслідок дощів ці добрива були змиті в річку, на землі утворились рівчаки, земля була забруднена. Тут виникло дисциплінарне земельне правопорушення. Керівник і його заступники, спеціалісти не вжили своєчасних заходів для недопущення цього правопорушення. Тому можливе накладення на них дисциплінарних стягнень чи звільнення їх з посад за грубе порушення трудової дисципліни, невиконання своїх прямих обов'язків.

  1. 7.     Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав.

 Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав передбачена Земельним

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные