Страхование финансовых рисков

прибутку (доходу)

Одним із найпоширеніших видів страхування фінансових ризиків є страхування від втрат прибутку (доходу). На відміну від багатьох інших видів страхування, де об'єктом захисту виступає майно, в страхуванні від втрат прибутку об'єктом є втрата очікуваного прибутку господарюючого суб'єкта.

Усі причини, що визначають втрату (недоотримання) прибутку, зумовлюються багатьма факторами, які умовно поділяють на: порушення процесів виробництва при настанні аварій, стихійних лих; зміну ринкової кон'юнктури, порушення контрактів з боку постачальників або споживачів продукції (послуг).

Страхування від втрат прибутку є комплексним страхуванням. Найпоширенішим видом страхування, до якого приєднують це страхування, є страхування від ризику вогню.

Крім втрат прибутку, що може статися через пошкодження майна, прибуток може бути втраченим, коли настане страховий випадок у кооперанта даного виробництва (наприклад, зрив домовленостей про постачання). Це може призвести до таких же негативних наслідків, як і перерва виробництва через пошкодження майна.

Страхова сума при проведенні даного страхування обчислюється на основі обсягу прибутку, що планується, та обсягу постійних витрат, які передбачаються у господарському році.

Особливістю страхування від втрат прибутку є те, що обсяг збитку залежить від терміну перерви у виробничій діяльності. Страхове відшкодування передбачає виплату, що замінює для страхувальника регулярне надходження грошових коштів, необхідних для фінансування господарського процесу. В зв'язку з тим, що ризик втрати прибутку є вторинним від ризику настання майнових збитків, страховий тариф повинен враховувати ймовірність настання ризиків пошкодження (знищення) майна та зупинку виробничого процесу

Крім того, на величину тарифної ставки впливають: галузь, до якої належить дане підприємство, зношеність основних фондів, місце розташування виробництва, рівень франшизи, конкуренція в даній галузі тощо.  

Страхування кредитних ризиків

З найдавніших часів кредитні операції проводилися в умовах ризику неповернення кредиту. В сфері кредитних відносин існують різні форми забезпечення кредитів: матеріальна та юридична. Ризик кредитної операції матеріально проявляється в неповерненні, несплаті заборгованості, а юридичне — у невиконанні зобов'язань. З одного боку, використання цих форм є трудомістким у кредитних операціях, а з іншого - позичальник не завжди має достатню можливість матеріального або юридичного забезпечення кредиту. Тому особливою формою захисту виступає страхування.

Отже, з метою захисту кредитно-фінансової сфери діяльності юридичних осіб проводиться страхування кредитних ризиків ризику неплатежу і ризику настання відповідальності позичальника за неповернення кредиту, а також страхування відповідальності юридичної особи за непогашення кредиту.

Кредитне страхування — відносно новий вид страхування, який розвивається з ростом споживчого кредиту в країнах з ринковою економікою, де населення купує в розстрочку дім, автомашину, товари тривалого користування.

У цьому виді об'єктом страхування виступають майнові інтереси, пов'язані з матеріальними збитками, що можуть бути завдані страхувальнику внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором (договором позики) між позичальником і страхувальником (позикодавцем, кредитором).

Виділяють такі види страхування кредитів:

  • страхування делькредере (комерційні кредити, кредити під засоби виробництва і предмети споживання, експортні кредити);
  • поручительства і гарантії; страхування збитків, які виникають через надмірне довір'я.

Страховик, який займається кредитним страхуванням, працює у

1 2 3 4 5 6

Похожие работы